Skip to content

olearning.siam.edu

160-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Print E-mail
(Read : 2884 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำการศึกษาวิชานี้
บทวิเคราะห์ศัพท์
ผู้เสียหาย

 • ผู้เสียหายโดยตรง
 • ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
 • ผู้แทนเฉพาะคดี
 • การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีอาญา

นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหา/ จำเลย
สิทธิของผู้ถูกจับ/ ผู้ต้องหา/จำเลย

youtube

2

ผู้ห้องหา/ จำเลย...วิกลจริต
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
เอกสารที่เจ้าพนักงาน/ ศาล...ทำ
สืบสวน
สอบสวน

 • พนักงานสอบสวน
 • ผู้มีอำนาจสอบสวน
 • การสอบสวนสามัญ
 • การสอบสวนเสร็จ

 

 

 

 

3
 • กรณีไม่สอบสวน
 • การชันสูตรพลิกศพ

พนักงานอัยการ

 • สิทธิ-อำนาจของพนักงานอัยการ
 • การสั่งฟ้อง

ศาล

 • อำนาจศาล
 • การฟ้องคดี

 

 

 

 

 

4
 • ความผิดเกี่ยวพันกัน/ การโอนคดี
 • การรวมพิจารณาคดี
 • การตั้งรังเกียจ

การถอนฟ้อง

 • วิธีการและผลการถอนฟ้อง

 

 

 

5

การยอมความ
คดีอาญาเลิกกัน
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
อายุความ

 

 

 

6

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

 • ผู้มีอำนาจฟ้อง
 • อำนาจอัยการ
 • ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณา
 • การคืนทรัพย์
 • อายุความ

 

 

 

7

หมายอาญา

 • หมายเรียก - หมายจับ
 • หมายค้น - หมายขัง
 • หมายจำคุก - หมายปล่อย

จับ,ค้น,ขัง,จำคุก,ค้น, ปล่อยชั่วคราว

 

 

 

 

 

 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น“การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้อง”

 • ศาลที่จะยื่นฟ้อง
 • แบบคำฟ้อง
 • การตรวจคำฟ้อง
 • การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง/คำให้การ

 

 

 

 

9

การไต่สวนมูลฟ้อง

 • คดีที่ผู้เสียหายฟ้อง
 • คดีที่อัยการฟ้อง
 • วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง
 • ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง
 • การอุทธรณ์ ฎีกาคำสั่งศาลว่าคดีมีมูล/คดีไม่มีมูล

 

 

 

 

10

การพิจารณา

 • การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
 • การพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย
 • การให้สิทธิจำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
 • การสืบพยาน
 • การเลื่อนคดี

 

 

 

11
 • การขาดนัดพิจารณา
 • การรวมสำนวน
 • การสั่งจำหน่ายคดี-->กรณีจำเลยปฎิเสธ
 • การพิจารณาคดี-->กรณีจำเลยสารภาพ
 • การแถลงการณ์

 

 

 

12

คำพิพากษาและคำสั่ง

 • การมีคำพิพากษาและคำสั่ง
 • การอ่านคำพิพากษาและคำสั่ง
 • แบบของคำพิพากษาและคำสั่ง
 • การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งและความเห็นแย้ง

 

 

 

 

13
 • เหตุที่จะยกฟ้อง/เหตุที่จะลงโทษ
 • คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
 • วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผล
 • การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง

 

 

 

 

 

14

อุทธรณ์

 • สิทธิในการอุทธรณ์
 • การยื่นอุทธรณ์
 • การส่งสำเนาอุทธรณ์
 • ข้อจำกัดในการอุทธรณ์
 • การถอนอุทธรณ์
 • การพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์
 • แบบคำพิพากษาคำสั่งศาลอุทธรณ์
 • การทำคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์

 

 

 

 

 

 

15 

ฎีกา

 • สิทธิในการฎีกา
 • การยื่นฎีกา
 • ข้อจำกัดในการฎีกา
 • การพิจารณาในชั้นศาลฎีกา
 • การทำคำพิพากษาและคำสั่งศาลฎีกา

 

 

 

 

 16

การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

 • การบังคับตามคำพิพากษา
 • การยึดทรัพย์เพื่อชดใช้ทางแพ่ง
 • ค่าธรรมเนียม

การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค