Skip to content

olearning.siam.edu

160-311 (น.309) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 Print E-mail
(Read : 3945 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

อุทธรณ์

 • หลักทั่วไปในการอุทธรณ์มาตรา 223
 • อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา มาตรา 223 ทวิ
 • ข้อห้ามอุทธรณ์ มาตรา 224 - 228

youtube

2-3
 • หลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์มาตรา 229
 • การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์มาตรา 230 232 233
 • การส่งสำนวนอุทธรณ์ มาตรา235
 • คำแก้อุทธรณ์ มาตรา 237
 • การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 234 236
 • อุทธรณ์เฉพาะข้อกฎหมาย มาตรา 238
 • อุทธรณ์คำสั่ง มาตรา 239
 • การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ มาตรา 240 – 246
 • ฎีกาหลักทั่วไปในศาลฎีกา มาตรา 247
 • ข้อที่ห้ามฎีกา มาตรา 248-249
 • อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา มาตรา 252

 

 

 

 

4

วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของจำเลย

 • คำร้องขอในศาลชั้นต้น มาตรา 253
 • คำร้องขอในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา มาตรา 253 ทวิ

วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์

 • กรณีธรรมดา มาตรา 254 - 263

 

 

 

5
 •  กรณีฉุกเฉิน มาตรา 266 – 270
 • วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์และจำเลย มาตรา 264 - 265

 

 

 

6
 • การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271
 • คำบังคับ มาตรา 272 - 274

 

 

 

7-8
 • หมายบังคับคดี มาตรา 275 – 276
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 278 – 279, 283
 • ผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดี มาตรา 280 – 281
 • การบังคับคดีในกรณีต้องชำระเงิน การยึด การอายัดทรัพย์สินมาตรา 282 – 286, 303 – 305, 311 – 314
 • การขายทอดตลาด มาตรา 306 – 310

 

 

 

 

 

9-10
 • การบังคับคดีในกรณีขับไล่มาตรา 296 ทวิ – สัตต
 • การบังคับคดีกรณีต้องการทำการหรืองดเว้นกระทำการ มาตรา 297 – 300
 • การขอกันส่วน มาตรา 287
 • การขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกยึด หรือข้อบังคับจำนองหลุด มาตรา 289

 

 

 

 

 

 

11-13
 • การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288
 • การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290, 291
 • เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจบังคับคดีได้การทุเลาการบังคับ มาตรา 231, 232
 • การงดการบังคับคดี มาตรา 292 - 294

 

 

 

14-15
 • การถอนการบังคับคดี มาตรา 295, 295 ทวิ
 • การเพิกถอนหรือแก้ไขคำบังคับคดี หมายบังคับคดีหรือ กระบวนวิธีการบังคับคดี
  มาตรา 296

 

 

 

16

ทบทวน ตอบคำถาม

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค