Skip to content

olearning.siam.edu

160-310 (น.307) กฎหมายลักษณะพยาน Print E-mail
(Read : 3982 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน

  • ระบบพิจารณาคดีในศาล
  • ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน ขอบเขตขั้นตอน หลักเกณฑ์ สิทธิ
    เรียกร้องทางแพ่งและทางอาญา

youtube

2

การชี้สองสถานและการกำหนดประเด็นข้อพิพาท

 

 

 

 

3

หน้าที่นำสืบ

  • ความหมาย การกำหนดหน้าที่นำสืบ ภาระการพิสูจน์

 

 

 

 

 

4

ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน 

 

 

 

5

พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง

 

 

 

6

พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก

 

 

 

7

พยานบุคคล

  • ความหมาย หน้าที่ สิทธิของพยาน

 

 

 

 

 

 8

พยานวัตถุ

  • ความหมาย หน้าที่นำสืบ

 

 

 

 

9

พยานเอกสาร

  • ความหมาย ประเภท หน้าที่นำสืบ

 

 

 

 

10

ข้อห้ามการสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร หรือเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารและข้อยกเว้น

 

 

 

11

พยานบอกเล่า

 

 

 

12

พยานความเห็น

 

 

 

 

13

วิธีการนำสืบพยานหลักฐาน

 

 

 

 

14

มาตรฐานการพิสูจน์พยานหลักฐาน

 

 

 

 

 15

การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน 

 

 

 

 

 16 

ทบทวน

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค