Skip to content

olearning.siam.edu

160-309 กฎหมายล้มละลาย Print E-mail
(Read : 2811 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

บทนำ

 • พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย(แก้ไข พ.ศ. 2548)
 • อำนาจศาลและกระบวนพิจารณา

youtube

2
 •  ค่าธรรมเนียม
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • ข้อความทั่วไป
 • ขอให้ล้มละลาย และสั่งพิทักษ์ทรัพย์

 

 

 

 

 

3
 •  การขอให้ล้มละลายและการพิทักษ์ทรัพย์

 

 

 

 

4
 •  คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 • การประชุมเจ้าหนี้

 

 

 

5
 • กรรมการเจ้าหนี้
 • การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
 • การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย

 

 

 

6
 •  คำพิพากษาให้ล้มละลาย
 • การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
 • การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ
 • การปลดจากล้มละลาย

 

 

 

7

หมวด 2

 • กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย

หมวด 3

 • กระบวนพิจารณาในกรรีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดหรือ นิติบุคคลอื่น

 

 

 

 

 

 8

หมวด 4

 • วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ การขอรับชำระหนี้

 

 

 

 

9
 •  ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้
 • ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่กระทำไปแล้ว

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11
 •  การยกเลิกการล้มละลาย
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • การร้องขัดทรัพย์

 

 

 

12

กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 • บทนำ
 • บทนิยาม
 • การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

 

13
 •  การตั้งผู้ทำแผน
 • การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

 

14
 •  คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
 • การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
 • การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

 

15 
 •  การพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
 • การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

 

16 

การบังคับตามสิทธิ
การระงับแห่งสิทธิ
สรุปและทบทวน

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค