Skip to content

olearning.siam.edu

160-308 กฎหมายมรดก Print E-mail
(Read : 3143 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

- ขอบเขตการเรียนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

youtube

2-3

- มรดก คืออะไร
- การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกสภาพและฐานะของบุคคลที่พึงรับมรดกได้

 

 

 

 

4

- ผู้มีสิทธิรับมรดก และส่วนแบ่งมรดกทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ

 

 

 

5

ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส

 

 

 

6

การรับมรดกแทนที่กัน

 

 

 

9

- การถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร

 

 

 

 

10

- การตัดมิให้รับมรดก

 

 

 

11-13

- การสละมรดก
- อายุความ
- พินัยกรรม
- ลักษณะของพินัยกรรม

 

 

 

14-15

- ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม
- ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
- แบบพินัยกรรม

 

 

 

 

16 

ทบทวน ตอบคำถาม

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค