Skip to content

olearning.siam.edu

160-208 กฎหมายประกันภัย Print E-mail
(Read : 2919 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1-2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

  • ความเป็นมา
  • ประโยชน์

ลักษณะของสัญญาประกันภัย

  • ความหมายของคำว่าสัญญาประกันภัย
  • ความหมายของคำว่า“ผู้รับประกันภัย” “ผู้
    เอาประกันภัย” และ“ผู้รับประโยชน์”

youtube

3

หลักเรื่องส่วนได้เสีย

 

 

 

 

4

- เมื่อการเสี่ยงภัยสิ้นไป ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัย(ม. 864)
- หลักสุจริตอย่างยิ่ง
- หลักสัญญาประกันภัยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

 

 

 

5

ประกันวินาศภัย
หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย
- ความหมายของคำว่า “วินาศภัย”
- การประกันภัยหลายราย

 

 

 

6-7

หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย(ต่อ)
- ก่อนเริ่มเสี่ยงภัยผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
- มูลประกันภัยลดน้อยถอยลงไปหนัก
- กำหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้สูงเกินไปหนัก
- การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย

 

 

 

8

หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย(ต่อ)
- ผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยล้มละลาย
- หน้าที่และความรับผิดของผู้รับประกันภัย
- ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย

 

 

 

 

9

หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย(ต่อ)
- ก า ร รับ ช่ว ง สิท ธิข อ ง ผู้รับประกันภัย
- หน้าที่และความรับผิดของผู้เอาประกันภัย
- อายุความ

 

 

 

 

 

 

10

วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
- ขอบเขตของสัญญาประกันภัยในการรับขน
- การคิดมูลประกันภัยในการรับขน
- วิธีคิดค่าสินไหมทดแทน
- กรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน

 

 

 

11-12

ประกันภัยค้ำจุน
ประกันชีวิต
- ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
- หลักการประกันชีวิ

 

 

 

13-14

ประกันชีวิต (ต่อ)
- การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต
- กรณีบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นโมฆียกรรมตามมาตรา 865
- การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
- การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต
- หน้าที่และความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต
- ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต

 

 

 

 

 

 

15

ประกันชีวิต (ต่อ)
- การเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก
- สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกัน มิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้
- สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้

 

 

 

 

16

ประกันชีวิต (ต่อ)
- สัญญาประกันชีวิตที่กำหนดให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของผู้เอาประกันเป็นผู้รับประโยชน์
- ข้อแตกต่างระหว่างสัญญา ประกันวินาศภัยกับสัญญาประกันชีวิต

ทบทวนตอบคำถาม
ฝึกทำแบบฝึกหัดก่อนสอบ
หลักและวิธีเขียนคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค