Skip to content

olearning.siam.edu

160-205 เอกเทศสัญญา 2 Print E-mail
(Read : 4457 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฬา จงสถิตย์ถาวร

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำการศึกษาวิชา น.160-205
ยืม
-ความเบื้องต้น
-ความหมายของสัญญายืม
-กรณียืมใช้คงรูป

 • ความหมาย ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา
 • หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืม
 • ความระงับแห่งสัญญา
 • อายุความ

 

youtube

2

ยืม(ต่อ)
-กรณียืมใช้สิ้นเปลือง

 • ความหมาย ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา
 • หน้าที่ของผู้ยืม
  -กรณีกู้ยืมเงิน
 • ลักษณะของสัญญา
 • ดอกเบี้ย

อายุความ

 

 

 

 

3

ฝากทรัพย์
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะ สาระสำคัญของสัญญา
-หน้าที่ของผู้รับฝาก
-หน้าที่ของผู้ฝาก
-ความระงับแห่งสัญญา
-อายุความ

 

 

 

 

4

ฝากทรัพย์(ต่อ)
-กรณีฝากเงิน
-กรณีเจ้าสำนักโรงแรม

 • สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของเจ้าสำนักแรม
 • เหตุยกเว้นความรับผิด
 • ข้อตกลงยกเว้นและจำกัดความรับผิด

-อายุความ

 

 

 

5

จ้างแรงงาน
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะ สาระสำคัญของสัญญา
-สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

 

 

 

6

จ้างแรงงาน(ต่อ)
-สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
-ความระงับแห่งสัญญา
-อายุความ

 

 

 

7

จ้างทำของ
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะ สาระสำคัญของสัญญา
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 

 8

จ้างทำของ(ต่อ)
-ความระงับแห่งสัญญา
-อายุความ

 

 

 

 

9

รับขน
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา
-กรณีรับขนของ

 • คำนิยาม
 • สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ

 

 

 

 

 

10

รับขน(ต่อ)

 • สิทธิของผู้รับตราส่ง
 • อายุความ

-การรับขนคนโดยสาร

 • สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้โดยสาร

 

 

 

11

ตัวแทน
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา

 • ชนิดของตัวแทน
 • ชนิดของตัวการ
 • การตั้งตัวแทน

 

 

 

12

ตัวแทน (ต่อ)
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน

 

 

 

 

13

ตัวแทน (ต่อ)
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน

 

 

 

 

 

14

ตัวแทน (ต่อ)
-ตัวแทนค้าต่าง

 • ลักษณะพิเศษของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
 • สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง
 • ความระงับแห่งสัญญา

 

 

 

 

15 นายหน้า
-ความเบื้องต้น
-ความหมาย ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา
-สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของนายหน้า
-ความระงับแห่งสัญญา

 

 

 

16  ทบทวน

 

 

 

17  สอบปลายภาค