Skip to content

olearning.siam.edu

160-103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา Print E-mail
(Read : 3340 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รณัฐกรณ์ อัสมังกรัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำการศึกษาวิชา 160-103
- ภาพรวมของการศึกษาวิชากฎหมายนิติกรรม สัญญา
- วิธีการศึกษา
- วิธีวัดผลการศึกษา

youtube

2

กฎหมายนิติกรรม
- ความหมายนิติกรรม
- องค์ประกอบของนิติกรรม

 

 

 

 

3-4

องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม
- บุคคลและความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรม
- วัตถุประสงค์ของนิติกรรม

 

 

 

 

5

องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม (ต่อ)
- แบบของนิติกรรม
- การแสดงเจตนา

 

 

 

6

เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในนิติกรรม

 

 

 

7

ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
- โมฆะกรรม
- โมฆียะกรรม

 

 

 

 

 8

ระยะเวลา และอายุความ

 

 

 

 

9

กฎหมายสัญญา
- ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมกับสัญญา
- ความหมายของสัญญา
- หลักเสรีภาพในการทำสัญญา

 

 

 

 

10

องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา
- บุคคลและความสามารถของบุคคลในการทำสัญญา
- วัตถุประสงค์
- เจตนา
- แบบ

 

 

 

11

การเกิดสัญญา
- คำเสนอ
- คำสนอง

 

 

 

12

ความสมบูรณ์ของสัญญา

 

 

 

 

13

ผลของสัญญา

 

 

 

 

14

การตีความสัญญา

 

 

 

 

15 - ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญา

 

 

 

16  สรุปเนื้อหาของวิชานี้

 

 

 

17 สอบปลายภาค