Skip to content

olearning.siam.edu

160-102 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป Print E-mail
(Read : 3431 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รณัฐกรณ์ อัสมังกรัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1-2

ความหมาย ลักษณะ วิวัฒนาการของกฎห มาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์ของสังคมประเภทอื่น
- ความหมายของกฎหมายตามแนวความคิดของสำนักกฎหมายที่สำคัญ

 1. สำนักกฎหมายธรรมชาติ
 2. สำนักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
 3. สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
  - วิวัฒนาการของกฎหมาย
  - ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ ศาสนา ศีลธรรม และ จารีตประเพณี
  - ลักษณะของกฎหมาย

youtube

3

บ่อเกิดหรือที่มาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายที่มิได้บัญญัติขึ้น
- กฎหมายประเพณี
- หลักกฎหมายทั่วไป
- คำพิพากษาของศาล บ่อเกิดของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
- กฎหมายนิติบัญญัติ
- กฎหมายบริหารบัญญัติ
- กฎหมายองค์กรบัญญัติ

 

 

 

 

4

ลำดับชั้นของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และระบบกฎหมาย
- ลำดับชั้นของกฎหมาย
- การแบ่งประเภทของกฎหมายตามเกณฑ์ต่างๆ
- ระบบกฎหมายระบบกฎหมาย Common Law ระบบกฎหมาย Civil Law

 

 

 

5

การใช้บังคับกฎหมาย

 • แง่เวลา
 • แง่บุคคล
 • แง่ดินแดน
 • การตีความตามกฎหมาย
 • การอุดช่องว่างกฎหมาย

 

 

 

6-7

สิทธิ
- ความหมายของสิทธิ
- องค์ประกอบของสิทธิ
- ประเภทของสิทธิ
- การใช้สิทธิและข้อจำกัด
- การบังคับตามสิทธิ

 

 

 

8

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
- เหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ

 • นิติเหตุ
 • นิติกรรม

- นิติกรรม

 • องค์ประกอบของนิติกรรม
 • ประเภทของนิติกรรม

 

 

 

 

9

ผู้ทรงสิทธิ
บุคคลธรรมดา
- การเริ่มต้นสภาพบุคคล
- การสิ้นสุดสภาพบุคคล

 • การตายตามธรรมชาติ
 • การตายโดยผลของ กฎหมาย

 

 

 

 

 

 

10

โมฆะกรรม และโมฆียะกรรม
- ความหมายและลักษณะของโมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
- สาเหตุของโมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
- ผลของโมฆะกรรมและโมฆียะกรรม

 

 

 

11-12

ความสามารถ
- ผู้เยาว์
- คนไร้ความสามารถ
- คนเสมือนไร้ความสามารถ
- คนวิกลจริต

 

 

 

13-14

นิติบุคคล
- ประเภทของนิติบุคคล
- ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
- สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล
- การจัดการนิติบุคคล
- การสิ้นสภาพนิติบุคคล

 

 

 

 

15

ทรัพย์
- ความหมายของคำว่า “ทรัพย” และ “ทรัพย์สิน”
- ประเภทของทรัพย์สิน
- ความเกี่ยวพันระหว่างทรัพย์กับส่วนควบ ดอกผล และอุปกรณ์

 

 

 

 

 

14

ทบทวนตอบคำถาม
ฝึกทำแบบฝึกหัดก่อนสอบ
หลักและวิธีเขียนคำตอบ

 

 

 

 

 

15 สอบปลายภาค