Skip to content

olearning.siam.edu

160-470 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ Print E-mail
(Read : 2812 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

แนะนำการศึกษาวิชา 160-470
- ภาพรวมของการศึกษาวิชาสัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
- วิธีการศึกษา
- วิธีวัดผลการศึกษา

youtube

2

- ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- ความหมายและลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ
- การตีความกฎหมาย และการตีความรัฐธรรมนูญ

 

 

 

 

3

- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

 

 

 

4

-หลักนิติรัฐ (Legal state) /หลักนิติธรรม (The Rule of Law) และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

5

- สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และหลักการจำกัดสิทธิเสรีภาพ
- กรณีศึกษา

 

 

 

6

- หลักความเสมอภาค
- กรณีศึกษา

 

 

 

7

หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

 

 

 

 

8-10

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกำหนด

 

 

 

 

11-13

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- กรณีศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและการบริหารพรรคการเมือง

 

 

 

14-15

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
- กรณีศึกษาการตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล
- กรณีศึกษาการตรวจสอบบุคคล

 

 

 

 

16

สรุปเนื้อหาของวิชานี้

 

 

 

 

17 สอบปลายภาค