Skip to content

olearning.siam.edu

200-661 สารนิพนธ์ Print E-mail
(Read : 2801 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ , ดร.รุ่งฤดี มีสมบูรณ์
อาจารย์ผู้สอน : ดร.วีระยุทธ์ โพธิ์ฐิติรัตน์ ,  ดร.ศรัณย์ กอสนาน , ดร.อรวรรณจิตรวาณิช , ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก , ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย , ภก.วีรชัย ไชยจามร , ภญ.ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

 การสร้างหัวข้อวิจัย

 

 

2

 การทบทวนวรรณกรรม

 

 

 

 

3

 การทบทวนวรรณกรรมและการวางแผนการวิจัย

 

 

 

 

4

 การวางแผนการวิจัย
 การเขียนโครงร่างสารนิพนธ์

 

 

 

5

 การเขียนโครงร่างสารนิพนธ์
 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์

 

 

 

6

 การส่งโครงร่างสารนิพนธ์
 การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง

 

 

 

7

 การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง

 

 

 

 

8  การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง

9

 การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง

 

 

 

 

10

 การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง

 

 

 

11

 การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการทดลอง
 การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

12

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

 

 

 

 

13

 การเขียนรายงานสารนิพนธ์

 

 

 

 

14

 การนำเสนอสารนิพนธ์

 

 

 

 

15

 การนำเสนอสารนิพนธ์

 

 

 

16

 ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์