Skip to content

olearning.siam.edu

200–570 อาหารเคมีและเทคโนโลยีอาหารสำหรับเภสัชกร Print E-mail
(Read : 3168 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : สุพัชราษา พลอยงาม , ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก
อาจารย์ผู้สอน : สุพัชราษา พลอยงาม , ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก , ทักษิณ จันทร์สิงห์ , ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ , รศ.วัลลา ตั้งรักษาสัตย์ , รศ.วิมล ศรีศุข , ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 
  อาหารและส่วนประกอบทางเคมี

 

 

2

 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารที่มีึคุณภาพ

 

 

 

 

 

3

 การควบคุมคุณภาพของอาหารตามหลัก HACCP

 

 

 

 

 

4

 อาหารเป็นพิษ

 

 

 

 

5

 สารให้ความหวาน VS สุขภาพ

 

 

 

 

6

 หลักการดูแลและบริโภคอาหาร

 

 

 

 

7

 อาหารทางการแพทย์และโภชนบำบัด

 

 

 

 

 

8  โภชนบำบัดเฉพาะโรค
 - ไต
 - มะเร็ง
 - เบาหวาน 

 

9

 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

 

 

 

 

10

 โภชนบำบัดเฉพาะโรค (ต่อ)
 - ภูมิแพ้
 - เมตาบอลิซึมผิดปกติ

 

 

 

 

11

 โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร

 โภชนาการในเด็ก

 

 

 

 

12

 การคำนวณและการเตรียมอาหารทางสายยาง

 

 

 

 

13

 การเตรียมอาหารทางสายยาง

 

 

 

 

14

 Functional food

 

 

 

 

15

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

16

 สอบปลายภาค