Skip to content

olearning.siam.edu

200–550 การสร้างเสริมสุขภาพ Print E-mail
(Read : 3326 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ภก.ดร.ศรัณย์ กอสนาน , ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
อาจารย์ผู้สอน : ภก.ดร.ศรัณย์ กอสนาน , ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 แนะนำรายวิชา
 ความหมายของสุขภาวะ

 

 

2

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ
 วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ

 

 

 

 

 

3

 ระบบการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

 

 

 

 

 

4

 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
 หลักการออกกำลังกาย

 

 

 

 

5

 การตรวจคัดกรองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในวัยผู้ใหญ่
 บุหรี่อันตรายใกล้ตัว

 

 

 

 

6

 สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล กับสุขภาพ

 

 

 

 

7

 เสนอรายงานกลุ่ม (กรณีศึกษา เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ)

 

 

 

 

 

8   เสนอรายงานกลุ่ม (กรณีศึกษา เรื่องอาหารและการบริโภคกับสุขภาพ) 

 

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 บทบาทของเภสัชกรในการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้หลักการของการบริบาลเภสัชกรรม

 

 

 

 

10

 การจ้ดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

11

 การใหุ้สุขศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

12

 - การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
 - หลักการทำงานกับชุมชน

 

 

 

 

13

 กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

 

 

 

 

14

 กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน (ต่อ)

 

 

 

 

15

 กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน (ต่อ)

 

 

 

 

16

 สอบปลายภาค