Skip to content

olearning.siam.edu

200-442 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ Print E-mail
(Read : 2355 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว , ภญ.วิริริยาพร ศิริกุล
อาจารย์ผู้สอน : ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว , ภญ.วิริยาพร ศิริกุล , ภก.ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก , พลตรี สุภางค์ วงษ์ขันธ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  แนะนำรายวิชาปฎิบัิติการ
 ประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์

 

 

2

 ปฎิบัติการครั้งที่ 1
 การเขียน SOP (การผลิต)

 

 

 

 

3

 ปฎิบัติการครั้งที่ 2
 การเขียน SOP (โรงพยาบาล)

 

 

 

 

4

 ปฎิบัติการครั้งที่ 3
 Master file documentation

 

 

 

 

5

 ปฎิบัติการครั้งที่ 4
 Deviation report form

 

 

 

 

6

 ปฏิบัติการครั้งที่ 5
 Pharmaceutical product compliant procedures

 

 

 

 

7

 ปฏิบัติการครั้งที่ 6
 Annual product review report

 

 

 

 

8  ปฏิบัติการครั้งที่ 7
 Batch documentation and release for sale 

 

9

 ปฏิบัติการครั้งที่ 8
 Quality Audit

 

 

 

 

10

 ปฏิบัติการครั้งที่ 9
 Phamaceutical Process Validation

 

 

 

 

11

 ปฏิบัติการครั้งที่ 10
 การขึิ้นทะเบียนยา (ฉลากและเอกสารกำกับยา)

 

 

 

 

12

 ปฏิบัติการครั้งที่ 11
 การขึิ้นทะเบียนยา (ฉลากและเอกสารกำกับยา) ต่อ

 

 

 

 

13

 ปฏิบัติการครั้งที่ 12

  •  การนำเสนอยาเข้าโรงพยาบาล
  •  การเปรียบเทียบตำรับยา

 

 

 

 

14

 ปฏิบัติการครั้งที่ 13

  •  การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
  •  การเปรียบเทียบตำรับยา