Skip to content

olearning.siam.edu

200-326 การสืบค้นและประเมินวรรณกรรม Print E-mail
(Read : 2787 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ , ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.นลินี พูลทรัพย์ , ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ , ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล , ภก.ทักษิณ จันทน์สิงห์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1


  Introduction to literature evaluation Drug information resource

 

 

 

 

 

2

 Drug information resources (ต่อ)

 

 

 

 

 

3

 Drug information resources (ต่อ)

 

 

4

 5 ธ.ค.54 หยุดวันพ่อแห่งชาติ

 

 

 

5

 12 ธ.ค.54 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

 

 

6

 Drug information resources (ต่อ)

 

 

 

7

 26-30 ธ.ค. 54 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8  2 ม.ค.55 หยุดชดเชยวันปีใหม่9

 Medical literature and study designs (8.00-12.00)

 

 

 

 

10

 Medical literature and study designs (8.00-12.00)

 

 

 

11

 Statistics for medical literature

 

 

 

12

 Evaluation for clinical literature (8.00-12.00)

 

 

 

 

13

 Evaluation for clinical literature (8.00-12.00)

 

 

 

 

14

 Evaluation for clinical literature (8.00-12.00)

 

 

 

 

15

 Journal club evalution and presentation

 

 

 

 

16

 Journal club 1

 

 

 

 

17

 Journal club 2

 

 

 

 

18

 Journal club 3-4

19

 สอบปลายภาค