Skip to content

olearning.siam.edu

200-320 เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก 2 Print E-mail
(Read : 4694 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ภญ.วิริยาพร ศิริกุล , ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว , ภก.ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก
อาจารย์ผู้สอน : ภก.พล.ต.สุภางค์ วงษ์ขันธ์ , ภญ.ดร.อรวรรณ จิตรวาณิช , ภญ.แก้วนภา วงศ์เสริมสิน , ภก.ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก , ภญ.วิริยาพร ศิริกุล , ภก.นพดล จงเิจิดศักดิ์ , ภญ.ชุติมน หมื่นแก้ว

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

การแนะนำเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง

 •  effervescent granules
 • plain tablets
 • film coated tablets3
 • sugar-coated tablets
 • capsules
 • pills
 • lozenges

 

 

2

 การตั้งตำรับและพัฒนายา

 •  การศึกษาก่อนการตั้งตำรับยา (preformulation)
 •  แนวทางในการพัฒนาตำรับยา

 

 

 

 

 

3

 การประเมินสารช่วย (characterization of excipients)

 •  การไหล
 •  ขนาดและการกระจายขนาด
 •  ความสามารถในการยึดเกาะ
 •  ส่วนประกอบสารช่วยในตำรับ

 

 

 

 

 

4

 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาเม็ด

 •  เครื่องมือที่ใช้ในการลดขนาด
 •  เครื่องมือที่ใช้ในการผสมเปียก/ผสมแห้ง
 •  เครื่องมือที่ใช้ในการทำให้แห้ง
 •  เครื่องมือที่ใช้ในการตอกอัด

 

 

 

 

5

 1. การตั้งตำรับยาเม็ดและกระบวนการผลิต

 •  wet granulation
 •  dry granulation
 •  direct compression

 2. ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการผลิต

 

 

 

6

 1. การตั้งตำรับยาเม็ดและกระบวนการผลิต (ต่อ)

 •  wet granulation
 •  dry granulation
 •  direct compression

 2. ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการผลิต(ต่อ)

 

 

 

 

7

 การประเมินคุณลักษณะของยาเม็ด

 •  คุณสมบัติทางกายภาพ (physicl properties)
 •  คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties)
 •  การศึกษาความคงตัว (stability study)

 

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 1.ยาเม็ดเคลือบและการผลิต

 •  การเคลือบฟิล์ม
 •  การเคลือบน้ำตาล

 2. ข้อดีและข้อเสียในการผลิตเม็ดยาเคลือบแต่ละประเภท

 

 

 

 

 

 

10

 1. ยาเม็ดเคลือบรูปแบบ Modified release tablets
 extended release tablets
 delayed release tablets (enteric-coates tablet)
 2. การประเมินคุณลักษณะของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 3. ประโยชน์ของยาเม็ดเคลือบรูปแบบ modifiled release tablets
 4. เภสัชภัณฑ์รูปแบบเพเลทและวิธีการผลิต

 

 

 

 

11

 1. แคปซูล

 •  กระบวนการผลิตและส่วนประกอบในเปลือกแคปซูล
 •  กระบวนการผลิตยาแคปซูล
 •  ส่วนประกอบในตำรับยาแคปซูล
 •  การประเมินคุณลักษณะยาแคปซูล

 2. แอโรซอล

 •  ส่วนประกอบของแอโรซอล
 •  วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์
 •  กระบวนการผลิตแอโรซอล

 การประเมินคุณลักษณะแอโรซอล

 

 

 

 

12

 บรรจุำภัณฑ์สำหรับเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาเม็ด

 •  ชนิดวัสดุและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์
 •  กระบวนการในการบรรจุผลิตภัณฑ์
 •  การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished products)
 •  การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

13

 GMP and ISO สำหรับเภสัชภัณฑ์ รูปแบบของน้ำแข็ง

 

 

 

 

14

 drug delivery system

 •  transdermal
 •  microencapsulation
 •  liposome
 •  polymeric micelle
 •  buccal
 •  matrix tablet
 •  DNA delivery system

 drug targeting

 

 

 

 

 

 

15

 drug delivery system (ต่อ)

 •  transdermal
 •  microencapsulation
 •  liposome
 •  polymeric micelle
 •  buccal
 •  matrix tablet
 •  DNA delivery system
 drug targeting

 

 

 

 

16

 สอบปลายภาค