Skip to content

olearning.siam.edu

200-208 ชีวเคมีทางคลินิก Print E-mail
(Read : 3480 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ภญ.ดร.รักษ็จินดา วัฒนาลัย , ภก.ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล , ภญ.วิภาวี รอดจันทร์
อาจารย์ผู้สอน : ภญ.ผศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร , ภก.ดร.วีรชัย ไชยจามร , ภญ.ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย , ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล , ภก.ดร.ภาสวีร์ จันทร์สุก , ภก.ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนากุล , ภญ.วิภาวี รอดจันทร์ , ปิยะนุสร์ น้อยด้วง , รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ , รศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ , ผศ.ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ , ดร.จิระพรรณ จิตติคุณ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  ทบทวนและการประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี
 อิเล็กทรอไลท์, ความเป็นกรดด่าง, บัฟเฟอร์

 

 

 

 

2

 การประยุกต์ในวิชาชีวเคมีทางคลินิก

 •  คาร์โบไฮเดรต (ชนิดและหน้าที่)
 •  ไขมัน (ชนิดและหน้าที่)

 กระบวนการสร้างและสลายสารต่าง ๆ ในร่างกาย

 

 

 

 

 

3

 การประยุกต์ในวิชาเคมีทางคลินิก (ต่อ)
 กรดอะมิโน (ชนิดและหน้าที่)
 โปรตีน (ชนิดและหน้าที่)

กระบวนการสร้างและสลายสารต่าง ๆ ในร่างกาย

 

 

 

 

 

4

 วิตามิน
 ชนิด (ละลายได้ในไขมันและละลายได้ในน้ำ)
 สมบัติและหน้าที่ในกระบวนการเมแทบอลิซึม)

 

 

 

 

5

 เอ็นไซม์และโคเอ็นไซม์

 •  บทบาทของเอ็นไซม์และโคเอ็นไซม์ในการเปลี่ยนสภาพยา
 •  พยาธิสภาพ และกรรมพันธุ

 

 

 

6

 Drug Transporters

 •  Organic Cation Transporters
 •  Organic Anion Transporters
 •  ABCs

 

 

 

 

7

 Cell Communication
 Signal Transductions

 

 

 

 

8   พยาธิสภาพของไขมัน เมแบอลิซึม การตรวจหาพยาธิ
 สภาพของไขมัน (lipid profile) 

 

9

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

10

 พยาธิสภาพของการจัดการสมดุลในร่างกาย
 การตรวจพยาธิสภาพของ electrolyte imbalance
 การประยุกต์ใช้บัฟเฟอร์ในยาตา

 

 

 

 

11

 พยาธิสภาพของคาร์โบไฮเดรตเมแทบอลิซึม
 การตรวจหาพยาธิสภาพของคาร์โบไฮเดรต

 

 

 

 

12

 เอ็นไซม์ตับ

 •  บูรณาการ : กรณีศึกษา
 •  summed up

 

 

 

 

 

13

 พยาธิภาพของโปรตีนเมแทบอลิซึม การตรวจหาพยาธิส
 ภาพของโปรตีน

 

 

 

 

 

14

 ชีวเคมีของโลหิต

 •  องค์ประกอบของโลหิต
 •  หน้าที่ขององค์ประกอบต่าง ๆ

 พยาธิสภาพของโลหิต

 •  เม็ดโลหิตแดง
 •  เม็ดโลหิตขาว

 

 

 

 

15
 •  กลไกการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
 •  พยาธิสภาพของกลไกการแข็งตัวของเกล็ดเลือด

 

 

 

 

16

 กระบวนการติดตามการรักษาด้วยยา และการตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษจากยา

 •  บูรณาการ : กรณีศึกษา
 •  summed up

 

 

 

 

17
 สอบปลายภาค