Skip to content

olearning.siam.edu

200-203 เภสัชวินิจฉัย Print E-mail
(Read : 3776 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ , สุพัชรษา พลอยงาม
อาจารย์ผู้สอน : ดร.วีระยุทธ์ โพธิ์ฐิติรัตน์ , สุพัชรษา พลอยงาม , ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  แนะนำวิชาเภสัชวินิจฉัย
 ความหมายของวิชา ขอบเขตเนื้อหาและการนำไปใช้

 

 

2

 กายวิภาคของพืช
 เซลล์และเนื้อเยื่อ

 

 

 

 

 

3

 สัณฐานวิทยาของพืชเบื้องต้น

 •  ราก ลำต้น ใย

 

 

 

 

 

4

สัณฐานวิทยาของพืชเบื้องต้น(ต่อ)

 •  ดอก ผลและเมล็ด

 

 

 

 

5

 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของผงสมุนไพร

 

 

 

 

6

 การประเมินคุณภาพของพืชสมุนไพร

 

 

 

 

7

 การสกัดแยกสารสำคัญในพืชเบื้องต้น

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

10

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร
 คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

 

 

 

11

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร (ต่อ)
 คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

 

 

 

12

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร

 •  อัลคาลอยด์
 •  สารกลุ่มฟินอลิค
 •  เทอร์ีพีนอยด์ และสเตอรอยด์
 •  กลัยโคไซต์ชนิดอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

13

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร(ต่อ)

 •  อัลคาลอยด์
 •  สารกลุ่มฟินอลิค
 •  เทอร์ีพีนอยด์ และสเตอรอยด์
 •  กลัยโคไซต์ชนิดอื่น ๆ

 

 

 

 

 

14

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร(ต่อ)

 •  อัลคาลอยด์
 •  สารกลุ่มฟินอลิค
 •  เทอร์ีพีนอยด์ และสเตอรอยด์
 •  กลัยโคไซต์ชนิดอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

15

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร(ต่อ)

 •  อัลคาลอยด์
 •  สารกลุ่มฟินอลิค
 •  เทอร์ีพีนอยด์ และสเตอรอยด์
 •  กลัยโคไซต์ชนิดอื่น ๆ

 

 

 

 

16

 พฤกษเคมีเบื้องต้น วิธีการทดสอบและการออกฤทธิ์ของสาร(ต่อ)

 •  อัลคาลอยด์
 •  สารกลุ่มฟินอลิค
 •  เทอร์ีพีนอยด์ และสเตอรอยด์
 •  กลัยโคไซต์ชนิดอื่น ๆ

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค