Skip to content

olearning.siam.edu

170-112 เคมีทางการพยาบาล Print E-mail
(Read : 3009 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์นลิน เลิศวุฒิโสภณ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

สารและการเปลี่ยนแปลง
•สาร
•การวัด และ
•การคำนวณ

alt

alt

alt

 

youtube

2

ปริมาณสารสัมพันธ์
-อนุภาค

-สัญลักษณ์ & สูตร

-มวลอะตอม & มวลโมเลกุล

-ไอโซโทป

-โมล

 alt

 alt

alt 

 

 

3

ปริมาณสารสัมพันธ์
-อนุภาค

-สัญลักษณ์ & สูตร

-มวลอะตอม & มวลโมเลกุล

-ไอโซโทป

-โมล

 alt

 alt

alt

 

 

4

 Chemical Bonds

alt 

 alt

 alt

5

 Gases

 alt

 alt

 alt

6

ชนิดของสารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลาย

 alt

 alt

 alt

7

ชนิดของสารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลาย

 

alt

 

alt

alt 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15