Skip to content

olearning.siam.edu

128-342 การวิจัยดำเนินการ Print E-mail
(Read : 2003 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

 

 

1


- Introduction
- ขั้นตอนการดาเนินการโปรแกรมชิงเส้นตรง
- การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ Simplex method)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค



9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15