Skip to content

olearning.siam.edu

128-338 พาณิชย์อิเล๊กทรอนิกส์ Print E-mail
(Read : 4497 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัญชุลี  ไชยรินทร์


สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ภาพรวมของธุรกิจ E-Commerce
• นิยามของ E-Commerce
• รูปแบบของธุรกิจ E-Commerce 
• โครงสร้างและองค์ประกอบของ E-Commerce 
• ข้อดีและข้อเสียของ E-Commerce
• E-CommerceApplication
• แนวโน้มธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทย 
• ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จด้าน E-Commerce
 

 

 alt

DoCoMo-version 2010

 

youtube

 

DoCoMo- Technology In future 2020
youtube

2

การดำเนินการด้านการตลาดในการเข้าสู่ E-Commerce
• การเตรียมความพร้อม
• จัดวางขอบเขตโครงการ
• การคัดเลือกและเตรียมสินค้า 
• วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสินค้า 
• กำหนดตลาดเป้าหมาย และวางตำแหน่งสินค้า
• ช่องทางการจำหน่าย
• การกำหนดนโยบายการขาย

 

 

 alt

 

Technology In The future 2020
youtube

3

หลักการตลาดออนไลน์ (E-Marketing)
• หลักการของ E-Marketing
• การเขียนแผนการตลาดบนเว็บไซต์ 
• เครื่องมือสำหรับทำการตลาดออนไลน์

 

 

alt 

youtube
Project Natal Xbox 360 Announcement _Game

 


How shopping in future will be
youtube
Case_Business Plan.zip

 

 

4

การประชาสัมพันธ์ร้านค้า (OnlineMarketing)
กลยุทธ์ทางการตลาด
• การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Medial
• รู้จัก SEO (Search Engine Optimization)
• การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)

 

 

alt 

 

App ของเทสโก้บน iphone ด้วย Bar Code Scanner

youtube


แคมเปญของ AXE LYNX

youtube

 


กรณีศึกษาการทำ Youtube Interactive 

 

youtube

 

5

 

รูปแบบธุรกิจ Social-Commerce
รูปแบบธุรกิจ Mobile-Commerce

• แนวโน้มในประเทศไทย 
• ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ

 

 

 

 alt

Nokia 888 Concept Phone

 

youtube


 

6

ระบบการชำระเงิน(Payment) 
• รูปแบบการชำระเงิน
- การชำระผ่านระบบไปรษณีย์ 
- การชำระผ่านทางธนาคาร 
- การชำระผ่านบัตรเครดิต 
- การชำระเงินผ่านโทรศัพท์ (M-Payment)
ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิคส์ (E-Payment)
PayPal, PaySbuy, TaradPay
- เงื่อนไข และขั้นตอนการสมัคร

 

 

 alt

 PayPal

 

youtube


 

7

 

สถาปัตยกรรมของ E-Commerce

Domain Name & Web Hosting
• รู้จัก Domain Name, IP Address, Web Hosting
• ระบบโดเมนเนม
• เทคนิคการตั้งชื่อโดเมนเนม
• ประเภท Web Hosting  - Free Web Hosting - Commercial Web Hosting
• การพิจารณาเลือก Web Hosting

 

 

 

 alt

 

เว็บไซต์เพิ่มเติม เรื่อง XHTML

 

http://elearning.nectec.or.th/courses/104/20060417-webstandard_files/frame.htm#slide0005.htm

 

 

เว็บไซต์ตรวจสอบและจดชื่อโดเมน

http://www.whois.com/

 

https://www.thnic.co.th

8 สอบกลางภาค9

องค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ E-Commerce
• ระบบหน้าร้าน (Front-End)
• ระบบหลังร้าน (Back-End)
• การออกแบบระบบหน้าร้าน
• การออกแบบระบบหลังร้าน 
• เทคนิคด้านต่างๆ ในการทำระบบE-Commerce

 

 

 alt

 Introducing Google Catalogs

youtube


 

 

 

10

 

การเลือกระบบ e-Commerce สำหรับองค์กร
• แนวทางในการสร้างระบบ E-Commerce
• การพัฒนาระบบ E-Commerce ขึ้นเอง 
• การใช้ระบบ E-Commerce สำเร็จรูป 
• การจัดจ้างทำหน้าร้าน โดยบริษัทเอกชน

การสร้างระบบ E-Commerce โดยใช้ CMS (Content Management System)

 

 

 

 alt

Web Content Manage

youtube

 

How to Select a Web Content Management System

 

youtube
11

ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce Security)
• โปรโตคอลในการพิสูจน์ตัวตน
• CA (Certification Authority)
• SSL (Secure Socket Layer) 128-bit
• ลายมือชื่อและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
• องค์กรออกใบรับรอง
• ธุรกิจใบรับรอง
- Verisign Certificate
- Entrust Certificate
- Thawte Certificate
• ตัวอย่างความปลอดภัยอื่นๆ 
- Firewall, IDS / IPS, Cookies, Auto Sign Off

 

 

 

12

 

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• ร่างกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในไทย
• จรรยาบรรณเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
• เว็บไซต์ที่ต้องจดทะเบียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียน
• เอกสารประกอบการจดทะเบียน
   - กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล 
   - อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
• ขั้นตอนการจดทะเบียน
• สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

13

การจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า
• ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
• หน่วยงานที่รับ-ส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
• การจัดส่งสินค้า
• การรับประกันสินค้า

 

 

 

 

 

14

การบริการและสนับสนุนการขาย (CRM)
• วิธีการบริการหลังการขาย
• เทคนิควิธีการบริหารฐานข้อมูลสมาชิก
• เครื่องมือเสริมความสามารถเว็บ E-Commerce สำหรับเพิ่มยอดขาย
• การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

15

•ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

•ช่องทางสร้างรายได้จากการออนไลน์

•แนะนำแหล่งซื้อสินค้าในประเทศไทย

•รู้จักรูปแบบกลโกงของระบบเว็บE-Commerce

 

 

 

 Future of Screen Technology

 

 

youtube