Skip to content

olearning.siam.edu

128-325 ระบบปฏิบัติการ Print E-mail
(Read : 3057 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วีนา โชติช่วง และอาจารย์พงษ์ศักดิ์  สมบุญ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Computer และระบบปฏิบัติการ

alt

 

 alt

 media

2

องค์ประกอบของ Process

 alt

 

 alt

 media

3

การจัดการโปรเซสเซอร์ (Processor Scheduling)

alt 

 

alt 

 media

4

การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)

 alt

 

alt 

 media
5

การติดตาย (Dead Locked)

alt 

 

 alt

 media
6

หน่วยความจำเสมือน (Visual Memory)

 alt

 

alt 

 media
7

หน่วยความจำเสมือน (Visual Memory) (ต่อ)

 alt

 

 alt

 media

8 สอบกลางภาค9

 

การจัดการอุปกรณ์ (Device Management)

 alt

 

 alt

 media

10

การจัดการข้อมูล

alt 

 

 alt

 media
11

โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

 alt

 

alt 

 media
12

การวัดประสิทธิภาพการทางาน (Performance Measurement)

 alt

 

alt 

  media

13

Security in OS

alt

 

 alt

media

14

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ  Mobile Phone OS

alt 

 

 alt

media

15 ตัวอย่าง OS ในปัจจุบัน MAC OS X

 alt

 

alt 

media

16

OS in 2012

 alt

 

 alt

media