Skip to content

olearning.siam.edu

128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมฯ Print E-mail
(Read : 2184 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

1

แนะนำรายวิชาสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ

alt

alt

alt

 

 

2

วิวัฒนาการและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

3

บัสระบบ

 

 

 

 

 

4

หน่วยความจำภายใน

 

 

 

5

หน่วยความจำภายนอก

 

 

 

6

หน่วยนำเข้าและแสดงผล

 

 

 

7

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

8 ระบบปฏิบัติการ (สนับสนุน)9

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

 

10

หน่วยคำนวณ

 

 

 

11

ชุดคำสั่ง : ลักษณะและหน้าที่

 

 

 

12

ชุดคำสั่ง : การอ้างที่อยู่และรูปแบบ

 

 

 

 

 

 

13

โครงสร้างและหน้าที่ของ CPU

 

 

 

 

 

14

คอมพิวเตอร์ชุดลดคำสั่ง

 

 

 

 

 

 

15 Superscalar

 

 

 

16 การทำงานของหน่วยควบคุม

 

 

 

17 สอบปลายภาค