Skip to content

olearning.siam.edu

128-113 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 Print E-mail
(Read : 2802 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

 

 

1

 

- การพัฒนาโปรแกรมจาวา

  

 

2

 - จาวาโปรแกรมแรก (1)

 

 

 

 

 

3

- ค่าคงตัวและตัวแปรพื้นฐาน

 

 

 

 

 

4

- อะเรย์ (Array)

 

 

 

5

 - เครื่องหมาย (1) : เครื่องหมายคณิตศาสตร์

 

 

 

6

 - วิธีการแสดงผลข้อมูล

 

 

 

7

 - คำสั่งควบคุมการทำงาน

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 - คำสั่ง While

 

 

 

 

 

 

 

10

 - ตัวแปรคลาส (Attribute)

 

 

 

 

11

 - โครงสร้างของ Method

 

 

 

 

12

 - Static Method (1)

 

 

 

 

 

 

 

13

 - การสืบทอด (Inheritance)

 

 

 

 

 

 

 

14

 - แพจเกจ (Package)

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - ตัวกำกับตัวแปรคลาสและแมธธอส