Skip to content

olearning.siam.edu

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Print E-mail
(Read : 5593 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สมภพ  อยู่เอ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

ความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

alt

alt

alt

 

 

2

มนุษย์กับคุณภาพชีวิต

 alt

alt 

 alt

 

 

3

มนุษย์กับคุณภาพชีวิต ตอน 2

 alt

 alt

 alt

 

 

4

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

alt 

alt 

 alt

5

 

พีระมิดนิเวศ หรือพีระมิดของอาหาร

 alt

 alt

 alt

6

ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านชีวภาพ

 alt

 alt

 alt

7

ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านชีวภาพ (ตอน 2)

 alt

 alt

 alt

 

 

8 สอบกลางภาค9

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านกายภาพ

 alt

 alt

 alt

 

 

 

10

พลังงาน

 alt

 alt

 alt

11

 

 

 

 

12

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

 alt

 alt

 alt

 

 

 

13

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 alt

 alt

 alt

 

 

14

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ตอน 2 )

alt 

 alt

 alt

 

 

 

15 กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของไทยและกติกาสากล

 alt

alt 

 alt