Skip to content

olearning.siam.edu

121-107 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Print E-mail
(Read : 4512 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ดารณี  พลวิเศษ

สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

2

 

ารเก็บรวบรวมข้อมูล

3

การสุ่มตัวอย่าง

4

 

การนำเสนอข้อมูล

5

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ

6

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบบรรยายและแบบอ้างอิง

7

การแจกแจงความถี่

- การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว

- การแจกแจงความถี่แบบสองทาง

8


สอบกลางภาคเรียน

9

การหาค่าสถิติเบื้องต้น
- ค่าเฉลี่ย
- ค่าฐานนิยม

10

ตำแหน่งข้อมูล

11

การวัดการกระจาย

12

คะแนนมาตรฐาน
- คะแนนมาตรฐาน
- โค้งความถี่

13

การอ่านและแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ

14

ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจอย่างง่าย

15

การนำเสนอรายงานกลุ่ม

(กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5)

16

การนำเสนอรายงานกลุ่ม

(กลุ่มที่ 6 ถึงกลุ่มที่ 10)