Skip to content

olearning.siam.edu

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Print E-mail
(Read : 7267 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิทูร  วิริยพิพัฒน์ ,อาจารย์เชิดชาย  วรมงคล

 

สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ
1

แนะนำรายวิชา อธิบายเค้าโครง

และขอบเขตรายวิชา มอบหมายงาน

2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

- การให้เหตุผล (แบบอุปนัย)

3

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

- การให้เหตุผล (แบบนิรนัย)

4

พื้นที่และปริมาตร

- การหาพื้นที่

5

พื้นที่และปริมาตร

-การหาปริมาตร

6

การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางสถิติ
- การอ่านและแปลความหมายข้อมูลจากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

7

การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

- ดัชนีมวลกาย

8 สอบกลางภาค
9

อัตราส่วนและสัดส่วน

- การเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย

10

ร้อยละ และการประยุกต์

- ร้อยละ และการประยุกต์

11

ดอกเบี้ย

- ดอกเบี้ยเงินฝาก

-ดอกเบี้ยเงินกู้

12

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

13

การคิดค่าสาธารณูปโภค

- การคิดค่าน้ำ

- การคิดค่าไฟฟ้า

14

ภาษีเงินได้

- การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรม

15

นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา

(กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 4)

16

นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา

(กลุ่มที่ 5 ถึง กลุ่มที่ 7)