สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Print
(Read : 19715 times)
1 121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน altaltalt
2 121-107 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น altaltalt
3 125-114 แคลคูลัส 1

 

4 125-115 แคลคูลัส 5

 

5 125-116 พีชคณิตเชิงเส้น

 

6 125-201 คณิตศาสตร์ 1

 

7 125-202 คณิตศาสตร์ 2

 

8 125-218 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

 

9 126-102 หลักสถิติ

 

10 126-316 สถิติและความน่าจะเป็น