Skip to content

olearning.siam.edu

124-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 Print E-mail
(Read : 9192 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เอื้ออารี กัลวทานนท์ , อาจารย์สรัญญา ชมฉัยยา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทนำ

- การศึกษาทางฟิสิกส์

- การวัดและความคลาดเคลื่อน

- เครื่องมือวัด

- ความไว ความเที่ยง ความแม่นของเครื่องวัด

- เลขนัยสำคัญ

- หน่วยของการวัด

- ความสอดคล้องเชิงมิติและการแปลงหน่วย

 

alt

 

 

alt 

 alt

 

 

2

การทดลองเรื่อง 

การใช้มัลติมิเตอร์และการหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด

alt 

 alt

alt 

 alt

 alt

3

การทดลองเรื่อง

การหาค่าความจุของตัวเก็บประจุ

alt 

alt 

 alt

 

4

การทดลองเรื่อง

แทนเจนต์กัลแวนอมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า

 alt

alt 

alt 

 

alt

alt

alt

alt

5

การทดลองเรื่อง

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 alt

 alt

 alt

6

การทดลองเรื่อง

ไดโอด

alt 

 alt

alt 

 alt
7

การทดลองเรื่อง

Light Emitting Diode (LED)

alt 

 alt

alt 

 

 

8 สอบกลางภาค9

การทดลองเรื่อง

การเกิดภาพจากเลนส์นูน

 alt

 alt

alt 

 

 

 

10  

การทดลองเรื่อง

การเกิดภาพในดวงตา

 alt

alt 

alt 

 alt
11

การทดลองเรื่อง

การเลี้ยวเบน

 alt

 alt

 alt

12

การทดลองเรื่อง

โพลาไรเซชัน

alt 

 alt

 alt

 

 alt

 alt

13

การทดลองเรื่อง

การแผ่รังสีความร้อน

alt 

alt 

 alt

 

 

14

การทดลองเรื่อง

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

 alt

 alt

alt 

 

 

 

15 สอบปลายภาค (นอกตาราง)