Skip to content

olearning.siam.edu

124-116 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 Print E-mail
(Read : 6445 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เอื้ออารี  กัลวทานนท์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

บทนำ

- การศึกษาทางฟิสิกส์

- การวัดและความคลาดเคลื่อน

- เครื่องมือวัด

- ความไว ความเที่ยง ความแม่นของเครื่องวัด

- เลขนัยสำคัญ

- หน่วยของการวัด

- ความสอดคล้องเชิงมิติและการแปลงหน่วย

- แนวคิดในการแก้ปัญหาในโจทย์ฟิสิกส์
 

 

2

ไฟฟ้าสถิต

-ประจุไฟฟ้า

-แรงไฟฟ้า

-สนามไฟฟ้า

-ฟลักซ์

-กฎของเกาส์

-ศักย์ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

3

ไฟฟ้ากระแสตรง

-กระแสไฟฟ้า

-กฎของโอห์ม

-กำลังไฟฟ้า

-การต่อตัวต้านทาน

-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

 

 

 

 

 

4

ไฟฟ้ากระแสตรง

-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

 

 

 

5

แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

-แรงชนิดต่างๆที่เกิดขึ้น

-สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า

-กฎของแอมแปร์

-แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

 

 

 

 

6

ไฟฟ้ากระแสสลับ

-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวต้านทานอย่างเดียว

-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวเหนี่ยวนำอย่างเดียว

-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวเก็บประจุอย่างเดียว

 

 

 

 

 
7

ไฟฟ้ากระแสสลับ

-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC แบบอนุกรม

-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC แบบขนาน

-กำลังไฟฟ้า

-การเกิดอภินาท ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

แสงเชิงเรขาคณิต

-ธรรมชาติของแสง

-การสะท้อน

-การหักเห

 

 

 

 

 

 

 

 

10

แสงเชิงเรขาคณิต

-การเกิดภาพ

 

 

 

 

11

แสงเชิงกายภาพ

-หลักของฮอยเกนส์

-การแทรกสอด

-การเลี้ยวเบน

-โพลาไรเซชัน

 

 

 

 

12

ฟิสิกส์ควอนตัม

-การแผ่รังสีของวัตถุดำ

-ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก

-ปรากฎการณ์คอมพ์ตัน

 

 

 

 

 

 

 

13

ฟิสิกส์อะตอม

-แบบจำลองอะตอม

-โครงสร้างอะตอม

-สเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอม

 

 

 

 

 

 

14

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

 

 

 

 

 

15 การนำเสนอผลงานโดยนักศึกษา