Skip to content

olearning.siam.edu

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 Print E-mail
(Read : 6530 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :   อาจารย์เอื้ออารี กัลวทานนท์  , อาจารย์สรัญญา ชมฉัยยา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทนำ

- การศึกษาทางฟิสิกส์

- การวัดและความคลาดเคลื่อน

- เครื่องมือวัด

- ความไว ความเที่ยง ความแม่นของเครื่องวัด

- เลขนัยสำคัญ

- หน่วยของการวัด

- ความสอดคล้องเชิงมิติและการแปลงหน่วย

 

 

 

 

 

2

การทดลองเรื่อง

การวิเคราะห์หาค่าความไม่แน่นอนในการวัด

 

 

 

 

 

3

การทดลองเรื่อง

การใช้มัลติมิเตอร์แบบขีดสเกล

 

 

 

 

youtube

 

4

การทดลองเรื่อง

การใช้มัลติมิเตอร์แบบตัวเลขและการหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด

 

 

 

 

youtube

5

การทดลองเรื่อง

การหาค่าความจุของตัวเก็บประจุ

 

 

 

6

การทดลองเรื่อง

การแผ่รังสีความร้อน

 

 

 

7

การทดลองเรื่อง ไดโอด

 

 

 

 

 

 

youtube

 

8 สอบกลางภาค9

การทดลองเรื่อง

Light Emitting Diode (LED)

 

 

 

 

 

 

10

 

การทดลองเรื่อง

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

 

 

11

การทดลองเรื่อง

แทนเจนต์กัลแวนอมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 

 

 

youtube

 

 

youtube

 

 

youtube

 

youtube

12

การทดลองเรื่อง

การเลี้ยวเบน

 

 

 

 

 

 

13

การทดลองเรื่อง

โพลาไรเซชัน

 

 

 

 

 

youtube

 

youtube

 

14

การทดลองเรื่อง

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

 

 

 

 

 

 

15 สอบปลายภาค (นอกตาราง)