Skip to content

olearning.siam.edu

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 Print E-mail
(Read : 2343 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ

 

 

 

1

 

บทนำ

- การวัดและความคลาดเคลื่อน

- เลขนัยสำคัญ

- หน่วยของการวัด

- ความสอดคล้องเชิงมิติและการแปลงหน่วย

- แนวคิดในการแก้ปัญหาในโจทย์ฟิสิกส์

  

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15