Skip to content

olearning.siam.edu

158-462 ศึกษาปัญหาอุตสาหกรรม Print E-mail
(Read : 7818 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.วันชัย ริจิรวนิช, อ.ธัชนนท์ แดนเขต, อ.ณัฐพล พุฒยางกูร, อ.ปุณยิศา คืนดี

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

- แนะนำวิชาเรียน
- อาจารย์ผู้สอนในวิชา
- รายละเอียดของเนื้อหา
- ข้อตกลง
- กิจกรรมและการวัดผล
- แบ่งกลุ่มทำรายงานและมอบหมายหัวข้อรายงาน

youtube

2

- ความหมายและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน
- การขนส่งและการวางแผนการขนส่ง

 

 

 

 

3

-การวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง

 

 

 

 

4

-นำเสนอรายงานกลุ่มในส่วนหัวข้อห่วงโซ่อุปทาน

 

 

 

5

-การตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม

 

 

 

6

-การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 

 

 

7

-นำเสนอรายงานกลุ่มในส่วนการตรวจสอบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

8

- การจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม9

- การจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

 

 

 

 

10

-นำเสนอรายงานกลุ่มในส่วนการจัดการความปลอดภัย

 

 

 

11

-เยี่ยมชมโรงงาน

 

 

 

12

-เยี่ยมชมโรงงาน

 

 

 

 

13

-เยี่ยมชมโรงงาน

 

 

 

 

14

-นำเสนอรายงานกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการดูโรงงาน

 

 

 

 

15 -นำเสนอรายงานกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการดูโรงงาน
-สรุปเนื้อหาและข้อตกลงในการสอบปลายภาค

 

 

 

 16 สอบปลายภาค วันสอบ – (รอประกาศจากสำนักทะเบียน)
(อนุญาตให้นำกระดาษ A4 จดหน้า-หลังเข้าได้ 1 แผ่น)