Skip to content

olearning.siam.edu

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Print E-mail
(Read : 29953 times)

1 151-231 เขียนแบบเครื่องกล

altaltaltalt

2 151-474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี

altaltaltalt

3 151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

altaltaltalt

4 151-101 เขียนแบบวิศวกรรม

alt

5 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

alt

6 151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม

alt

7 151-221 อุณหพลศาสตร์ 1

alt

8 151-271 วัสดุวิศวกรรม

alt

9 151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

alt

10 151-335 การออกแบบเครื่องจักรกล 2

alt

11 151-481 การสั่นสะเทือนทางกล

alt

12 151-482 การควบคุมอัตโนมัติ

alt

13 151-232 กลศาสตร์วัสดุ 1

 

14 151-241 กลศาสตร์ของไหล

 

15 151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 

16 151-324 การถ่ายเทความร้อน

 

17 151-334 การออกแบบเครื่องจักรกล 1

 

18 151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

 

19 151-425 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง

 

20 151-443 การปรับอากาศ

 

21 151-452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

 

22 151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3

 

23 151-472 กรรมวิธีการผลิต

 

24 151-476 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

 

25 151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์

 

26 125-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

 

27 151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1