Skip to content

olearning.siam.edu

151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 Print E-mail
(Read : 4204 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประเสริฐ อินประเสริฐ และอาจารย์วิโรจน์ สาชาติ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- ชี้แนะวัตถุประสงค์ของรายวิชา
- หลักการทาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

- วิธีการค้นหาข้อมูล

alt

alt

alt

 youtube

2

- การเขียนเอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

 

 

 

 

3

- ติดตามผลการเขียนเอกสารที่มาของโครงงานและคำสาคัญ

 

 

 

 

4

- ติดตามผลการเขียนเอกสารวัตถุประสงค์และขอบเขตและประโยชน์ที่จะได้รับ

 

 

 

5

- ติดตามผลการเขียนเอกสารแนวคิดหลักการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

 

 

6

- ติดตามผลการเขียนเอกสารโครงงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารค้นคว้าอ้างอิง

 

 

 

7

- ติดตามผลการเขียนเอกสารการประมาณราคางบประมาณที่ใช้

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

- ติดตามผลการเขียนเอกสารการวางแผนการดำเนินงาน

 

 

 

 

10

- แนะนาการเตรียมรูปเล่ม เพื่อนาเสนอโครงงาน 1

- ยื่นเสนองบประมาณกับคณะกรรมการ

 

 

 

11

- แก้ไขเอกสารโครงงาน 1ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

 

 

 

12

- ติดตามผลการเขียนรูปเล่มบทนาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

13

- ติดตามผลการเขียนรูปเล่มการออกแบบและการสร้าง

 

 

 

 

14

- วิธีการยื่นขอสอบโครงงาน 1

 

 

 

 

15 - วิธีการนำเสนอโครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการ

 

 

 

16

- แก้ไขรูปเล่มโครงงาน 1ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

 

 

 

17

สอบปลายภาค