Skip to content

olearning.siam.edu

151-101 เขียนแบบวิศวกรรม Print E-mail
(Read : 6967 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปรีดา ศรเจริญ , อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม อาจารย์สมบัติ เรืองแรงสกุล , อาจารย์ธีรวัส พัชรารินทร์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ


ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ

Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

1. แนะนำตัวแก่นักศึกษา
- อธิบายเนื้อหารายวิชาตามเค้าโครงการสอน
- แนะนำมารยาทในการเรียน เช่น การแต่งกาย,การตรงต่อเวลา,การเคารพอาจารย์,ความซื่อสัตย์สุจริต
- อุปกรณ์การเขียนแบบและการใช้
- เส้น,ตัวอักษรและตัวเลข
 

2. แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Auto CAD

alt

alt

alt

 

alt

 

alt

youtube

2

1. การสเกตซ์ภาพ

- หลักการและวิธีการสเกตซ์ภาพ
- การสเกตซ์ภาพจากชิ้นงานจริง
 

2.การกำหนดตำแหน่งด้วยโปรแกรม Auto CAD

 

 

 

 

3

 1. การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต

การแบ่งเส้นตรง ,การแบ่งมุม,วงกลม,ส่วนโค้ง รูปหลายเหลี่ยม ,เส้นสัมผัส
 

2. คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Auto CAD

 

 

 

 

 

4

1. การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต(ต่อ)

- โค้งสัมผัส
- วงรี

2. คำสั่งที่ใช้เขียนภาพ

 

 

 

5

1. ภาพฉายออร์ธอกราฟฟิก

- ความหมาย
- ระบบมุมที่ 1 และระบบมุมที่ 3


2.คำสั่งที่ใช้เขียนภาพ(ต่อ)

 

 

 

6

1.การเขียน ภาพฉายออร์ธอกราฟฟิก

- งานออร์ธอกราฟฟิก


2.คำสั่งการปรับปรุงแก้ไขส่วนภาพ

 

 

 

7

1. ภาพพิคทอเรียล

- ภาพแอกโซโนเมตริก
- ภาพออบลีค

2.คำสั่งแก้ไขส่วนของภาพ

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

1. เขียนแบบภาพพิคทอเรียล

- งานเขียนภาพพิคทอเรียล


2. คำสั่งสร้างภาพด้วยวิธีคัดลอก

 

 

 

 

 

10

1. ภาพช่วย

- ภาพฉายของจุด , เส้น , ระนาบ
- ภาพช่วยของระนาบเอียง


2. คำสั่งควบคุมบนจอภาพ

 

 

 

11

1. ภาพช่วย

- ขนาดและความยาวจริง

2.คำสั่งเปลี่ยนสมบัติของเส้น

 

 

 

12

1. ภาพคลี่

- ปริซึม
- ทรงกระบอก

2. การพิมพ์ข้อความและแอททิรบิว

 

 

 

 

 

13

1. ภาพคลี่

- ปิรามิด
- ทรงกรวย

2. วิธีการทำลวดลายลงในภาพ

 

 

 

 

14

1. ภาพตัด 

- ภาพตัดเต็ม
- ภาพตัดครึ่ง
- ภาพตัดหมุน
- ภาพตัดเฉพาะส่วน
- ภาพตัดออฟเซต
- การยกเว้นในทางปฏิบัติ


2. การจัดทำองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์

 

 

 

 

 

15

1.การกำหนดขนาด

- เส้นและสัญลักษณ์
- หัวลูกศร
- ขนาดของวงกลม

2. การจัดแบบในเปเปอร์สเปส

 

 

 

 

 

16

1.การกำหนดขนาด

- ขนาดส่วนโค้ง - ตัวเลขกำหนดขนาด
- ขนาดของมุม

2. การพิมพ์และการปรับเครื่องพิมพ์ Plotting