Skip to content

olearning.siam.edu

151-425 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง Print E-mail
(Read : 6398 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน นพรัตน์ คำพร

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนะนำเนื้อหาและพื้นฐานวิชาโรงจักรต้นกำลัง
- ระบบโรงจักรต้นกำลัง
- การแปลงพลังงาน
- การทำสมดุลพลังงาน
- การคำนวณภาระโรงจักรต้นกำลัง
- เศรษฐศาสตร์ของโรงจักรต้นกำลัง

youtube

2

วัฏจักรโรงจักรพลังไอน้า
-วัฎจักรแรงคินพื้นฐาน
-วัฎจักรเฉพาะได้แก่ ,ไอดง (Superheated),การให้ความร้อนซ้า (Reheat), รีเจนเนอร์เรชั่น (Regeneration)

 

 

 

 

3

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
-ชนิดของเชื้อเพลิงแข็งและการวิเคราะห์องค์ประกอบ
-ชนิดของเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ
-การสมดุลสมการการเผาไหม้

 

 

 

 

4

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้(ต่อ)
- การหาค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
- การหาค่าอุณหภูมิก๊าซร้อนที่ได้จากการเผาไหม้

 

 

 

5

โรงจักรเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
-หลักอุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
-การเพิ่มประสิทธิภาพของวัฏจักรกังหันแก๊สด้วยวิธี Regeneration

 

 

 

6

วัฏจักรโรงจักรผสม (Combined Cycle)
- การวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ของวัฏจักรผสม
- การวิเคราะห์ทางด้านการคานวณของวัฏจักรผสมระหว่างวัฏจักรไอน้า กับวัฏจักรกังหันแก๊ส

 

 

 

7

โรงจักรพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Cycle)
- การวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ของโรงจักรพลังงานความร้อนร่วม

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

กังหันไอน้า
- พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล
- ชนิดและหลักการทางานของกังหันไอน้ำ
- การวิเคราะห์ของกังหันไอน้ำ

 

 

 

 

10

เครื่องกาเนิดไอน้ำ
-การแบ่งประเภท
-หลักการออกแบบและการเลือกชนิด

 

 

 

11

เครื่องควบแน่น , อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องอุ่นน้ำป้อน
- เครื่องควบแน่น (ชนิดและคุณสมบัติ)
-เครื่องอุ่นน้าป้อน(Feed water Heater)
- Cooling Tower

 

 

 

12

โรงจักรเครื่องยนต์ดีเซล
-หลักอุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์ดีเซล
-คุณลักษณะและการเลือกขนาด

 

 

 

 

13

โรงจักรพลังงานน้ำ
-ชนิดและทฤษฎีของโรงจักรพลังงานน้ำ
-การคำนวณ ทฤษฎีการออกแบบและการเลือกใช้

 

 

 

 

14

โรงจักรพลังงานแสงอาทิตย์
-พลังงานแสงอาทิตย์
-Solar Collector
-วัฏจักรโรงจักรพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

15 โรงจักรพลังงานลม
-พลังงานลม
-Wind Turbines
-วัฏจักรโรงจักรพลังงานลม

 

 

 

16  ระบบกักเก็บพลังงาน ( Energy Storage)
- Pumped Hydro
- Compressed Air Energy Storage

 

 

 

17 สอบปลายภาค