Skip to content

olearning.siam.edu

151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล Print E-mail
(Read : 14293 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.รท.ดร. สมญา ภูนะยา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

-แนะนาเนื้อหาและพื้นฐานด้านกลไก

alt

alt

alt

youtube

2

-Mobility และการคานวนอัตราส่วนความเร็วเชิงมุม

alt 

 

 

 

3

-ศึกษากลไก Four Bar Linkage

alt 

 

 

 

4

- ศึกษากลไก Slider Crank และกลไกอื่น

alt 

 

 

5

- การเขียนลูกเบี้ยวและทฤษฏี

alt 

 

 

6

- การออกแบบลูกเบี้ยว

alt 

 

 

7

- ทฤษฏีเกียร์

alt 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

- ศึกษาเกียร์ธรรมดา

 

 

 

 

10

- ศึกษาPlenetary Gear Train

 

 

 

11

- การคานวนความเร็วของกลไก Four Bar Linkage

 

 

 

12

- การคานวนความเร็วและความเร่งของกลไก

 

 

 

 

13

-การคานวนแรงที่เกิดขึ้นในกลไก

 

 

 

 

14

-การนาการวิเคราะห์แรงไปประยุกต์

 

 

 

 

15  -การสมดุลย์ของเครื่องจักรกล

 

 

 

16

-การสมดุลย์ของเครื่องจักรกล(ต่อ)

 

 

 

17

สอบปลายภาค