Skip to content

olearning.siam.edu

151-231 เขียนแบบเครื่องกล Print E-mail
(Read : 58645 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

1. แนะน้าการเรียนการสอนและขอบเขตของวิชาต้าราหลักและหนังสืออ่านประกอบ การประเมินผล

2. ทบทวน เส้น การเขียนภาพฉาย การก้าหนดขนาด การเขียนภาพ Isometric

alt

alt

alt

youtube

2

1. การร่างภาพ หลักในการร่างแบบงาน ขั้นตอนการร่างแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

2. ร่างภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจากชิ้นงานจริง

alt

alt

 alt

youtube

3

1. ลิ่ม ประเภทของลิ่มและมาตรฐาน การบอกขนาดมิติของร่องลิ่ม สไปลน์ สไปลน์ฟันตรง

2. เขียนแบบชิ้นส่วนสไปลน์

alt

 alt

 alt

alt

youtube

4

1. เกลียว ลักษณะและส่วนประกอบเกลียว เกลียวเมตริก ISO ขนาดของเกลียว

2. เขียนแบบเกลียวจริง เขียนสัญลักษณ์ของเกลียว เขียนแบบนัตหกเหลี่ยม

alt

alt 

 alt

youtube
5

1. การยึดชิ้นงานด้วยเกลียว โบลต์ สกรูหัวหกเหลี่ยม สตัด หมุดย้ำ ประเภทและแบบของหัวหมุดย้ำ การยึดด้วยหมุดย้ำ

2. เขียนแบบชิ้นงานยึดด้วยเกลียว หมุดย้ำ

alt

alt

alt 

youtube
6

1. การเชื่อม วิธีก้าหนดการเชื่อมการเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม

2. เขียนแบบงานเชื่อมและก้าหนดสัญลักษณ์งานเชื่อมลงในแบบ

alt

alt

alt 

youtube

youtube

youtube

youtube

7

1. เฟือง ลักษณะของเฟื่องตรง เฟื่องหนอน เฟื่องดอกจอก ชื่อส่วนต่าง ๆ ของเฟื่อง

2. เขียนฟันอินโวลูต เขียนแบบเฟื่องตาม ISO2203 ก้าหนดข้อมูลของเฟืองลงในตารางรายการแบบ

alt

 alt

alt

youtube

 8

 สอบกลางภาค

9

1. ลูกเบี้ยว หลักการเขียนลูกเบี้ยวแบบ Flat follower cam , Roller follower cam และ Eccentric cam
2. เขียนแบบลูกเบี้ยวแบบ Roller follower cam และ Eccentric -cam

alt

alt

alt youtube

youtube

youtube

youtube

10

1. ความหยาบ ละเอียดของผิวงาน การก้าหนดสัญลักษณ์ผิวงาน ต้าแหน่งการเขียนข้อก้าหนด ทิศทางรอยความหยาบ

2. เขียนสัญลักษณ์รอยความหยาบ ละเอียดของผิวงานลงในแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

alt

alt 

alt 

youtube

11

1. พิกัดความเผื่อของขนาดและงานสวม การก้าหนดพิกัดความเผื่อในแบบแยกชิ้น ระบบงานสวม ISO

2. เขียนก้าหนดพิกัดความเผื่อด้วยสัญลักษณ์
พิกัดความเผื่อ ISO
ลงในแบบแยกชิ้น

alt

alt 

alt

youtube
12

1. พิกัดความเผื่อรูปร่างและต้าแหน่งสัญลักษณ์และความหมาย การก้าหนดสัญลักษณ์ข้อมูล

2. เขียนก้าหนดพิกัดความเผื่อรูปร่างและต้าแหน่งลงในแบบแยกชิ้น

alt

alt

alt 

youtube
13

1. แบบแยกชิ้น จุดมุ่งหมายการเขียนแบบแยกชิ้น ลักษณะและองค์ประกอบแบบแยกชิ้น การเขียนภาพชิ้นงานในแบบแยกชิ้น

2. เขียนแบบแยกชิ้นของเครื่องจักรกล

alt

alt 

alt

youtube

14

1. แบบภาพประกอบ ข้อมูลเบื้องต้นของแบบภาพประกอบ รายละเอียดในการเขียนแบบภาพประกอบ การเขียนตารางรายการแบบ

2. เขียนแบบภาพประกอบของเครื่องจักรกล

alt

alt 

alt 

youtube

15

1. การเขียนแบบท่อ การเขียนสัญลักษณ์ท่อและวาว ระบบงานท่อที่ประกอบกัน

2. เขียนระบบงานท่อโดยใช้สัญลักษณ์

alt

alt 

alt 

youtube

youtube

youtube

16 1. หลักการพื้นฐานของ NURBS การสร้างเส้น Curve แบบ B-Spline Curve หลักการพื้นฐานของพื้นผิว

2. เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 3 มิติ

alt

alt 

alt