Skip to content

olearning.siam.edu

151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Print E-mail
(Read : 13141 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

สัปดาห์ที่

หัวข้อ


ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ

Slide

เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- หลักพื้นฐาน กลศาสตร์วิศวกรรม

- ระบบเวกเตอร์แรง 2 มิติ

alt

alt

alt

 alt

 alt 

alt 

alt

youtube

2

- เวกเตอร์แรงในระบบ 3 มิติ

 

 

 

 

3

- สมดุลของอนุภาค 2, 3 มิติ

 

 

 

 

4

- โมเมนต์เนื่องจากแรง 2, 3 มิติ

 

 

 

5

- โมเมนต์เนื่องจากแรง (แรงคู่ควบ 2, 3 มิติ)

 

 

 

6

- สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งในระบบ 2 มิติ

 

 

 

7

- สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งในระบบ 3 มิติ

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

 

 

9

- การวิเคราะห์โครงถัก

 

 

 

 

10

- โครงกรอบและเครื่องจักรกล

 

 

 

11

- แรงภายใน

 

 

 

12

- แรงเสียดทาน

 

 

 

 

13

- จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง และจุดศูนย์กลางร่วม

 

 

 

 

14

- โมเมนต์ของความเฉื่อย

 

 

 

 

15

- งานเสมือน

 

 

 

16

การออกแบบโครงงาน

 

 

 

17

สอบปลายภาค