Skip to content

olearning.siam.edu

151-324 การถ่ายเทความร้อน Print E-mail
(Read : 4594 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

บทนำ

1.การนำความร้อน
2.การพาความร้อน
3.การแผ่รังสี
4.การถ่ายเทความร้อน

alt

alt

alt

youtube

2

การนำความร้อน
1.สมการการนำความร้อน
2.สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน

 

 

 

 

3

สมการการนำความร้อนผ่านผนังห้องท่อทรงกระบอก และทรงกลม

 

 

 

 

 

4

การหาความหนาวิกฤตของท่อการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบ

 

 

 

5

การนำความร้อนเมื่อ สัมประสิทธิ์การนาความร้อนแปรผันตามอุณหภูมิ

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

การพาความร้อน
1.การพาความร้อนแบบบังคับในท่อ

 

 

 

 

10

การพาความร้อนแบบบังคับในท่อ แบบ laminar

 

 

 

11

การพาความร้อนแบบบังคับในท่อแบบ Turbulent

 

 

 

12

การหาความร้อนแบบบังคับไหลผ่านวัตถุต่าง ๆ

 

 

 

 

13

การพาความร้อนแบบอิสระ

 

 

 

 

14

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

 

 

 

 

15

การแผ่รังสี