Skip to content

olearning.siam.edu

151-452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 Print E-mail
(Read : 4617 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อ.ปรีดา ศรเจริญ , อ.มานะ คงดีจันทร์ ,อ.ศักดิ์ชาย เลิศสาระ
อ.ธีรวัส พัชรารินทร์, อ.ประเสริฐ อินประเสริฐ , อ.วิโรจน์ สาชาติ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

- แนะนำตัวแก่นักศึกษา
-ชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติงาน,การแต่งกาย,การเข้าเรียน,มารยาทในการเรียน,การตรงต่อเวลา
- การวัดผลการเรียนและแบ่งกลุ่มนักศึกษา

youtube

2

กลุ่มที่1 อธิบายทฤษฎีแลวิธี
การทดลองการทดลองการไหลของอากาศ

 

 

 

 

3

ทำการทดลองการไหลของอากาศ

 

 

 

 

4

กลุ่มที่2 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลองควบคุมระบบไฮดรอลิกส์

 

 

 

5

ทำการทดลองควบคุมระบบไฮดรอลิกส์

 

 

 

6

กลุ่มที่3 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง
การทดลองการนาความร้อนของวัสดุ
การทดลองการพาและการแผ่รังสีความร้อน

 

 

 

7

ทำการทดลอง
การนาความร้อนของวัสดุและการพาและการแผ่รังสีความร้อน

 

 

 

 

 

8 กลุ่มที่4 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง
การทดลองระบบการทาความเย็น9

ทำการทดลองระบบการทาความเย็น

 

 

 

 

10

กลุ่มที่5 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง
การควบคุมอัตโนมัติ(นิวแมติกส์)

 

 

 

11

ทำการทดลอง
การควบคุมอัตโนมัติ(นิวแมติกส์)

 

 

 

12

กลุ่มที่6 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลองDynamic Linkage

 

 

 

 

13

ทำการทดลองDynamic Linkage

 

 

 

 

14

นำเสนอรายงาน

 

 

 

 

15 นำเสนอรายงาน