Skip to content

olearning.siam.edu

151-474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี Print E-mail
(Read : 10817 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม

 

สำปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

1.แนะนำการเรียนการสอนและขอบเขตของวิชาตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ การประเมินผล

2.แนะนำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลักษณ์การใช้งานโปรแกรมคำสั่งซีเอ็นซี

alt

alt

alt

youtube

2

1.เครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี

2.การติดตั้งและวิธีใช้โปรแกรมคำสั่ง CNC 432/F600 และ F700

 alt

 alt

alt

youtube

3

1.ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์

2.โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเอ็นซี

alt

alt

alt

youtube

4

1. เครื่องมือและอุปกรณ์การปรับตั้งจุดศูนย์ของชิ้นงานตามแนวแกนของมีด

2. การใช้เครื่องกัด CNC- Universal Milling and Boring Machine

alt

alt

alt

youtube

youtube

5

1.ระบบควบคุมซีเอ็นซี หน้าที่การทางานที่โปรแกรมได้องค์ประกอบของระบบควบคุมซีเอ็นซี

2.การใช้คำสั่ง G0 , G1 เคลื่อนที่มีด-กัดในแนวตรง

alt

alt 

alt

youtube

youtube

6

1.ระบบแนวแกนของเครื่องจักร จุดศูนย์ของชิ้นงาน จุดศูนย์ของเครื่อง และจุดอ้างอิง

2.การใช้คาสั่ง G2 , G3 เคลื่อนที่มีดกัดในแนวโค้ง

alt 

alt

alt 

youtube

youtube

7

1.การวัดขนาดแบบ Rectangular Coordinates และ Polar Coordinates

2.การใช้คำสั่ง G44 , G43 , G40 , G41 , G42 ชดเชยรัศมีของมีดกัด

alt

alt 

alt 

youtube

youtube

 สอบกลางภาค

 

9

1.หลักการชดเชยรัศมีของมีด
2.การใช้คำสั่ง G81 ,G83 , G84 , G85 ,G86 เจาะรูทาเกลียว รีมเมอร์ คว้านรู

alt 

alt

 alt youtube
10

1.การบอกขนาดแบบ Incremental Dimension และ Absolute Dimension

2.การใช้คำสั่ง G87 , G88 , G89 กัดหลุมสี่เหลี่ยม กัดหลุมกลม , งานกัดร่อง

alt

alt 

alt

youtube

11

1.ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเจาะ

2.การใช้คำสั่ง G77 , G78 , G79 เจาะตัดเป็นวงรอบ

alt 

alt 

alt

youtube
12

1.การจัดการในระบบเอ็นซี

2.การใช้คำสั่ง G14 , G73 , G93 กัดงานซ้าและย้ายจุดศูนย์ชิ้นงานชั่วคราว

alt

 alt

alt 

youtube
13

1. ฐานข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต

2. การใช้คำสั่ง E= กาหนดค่าตัวแปรเสริม

alt

alt 

alt

youtube

14

1.การทำข้อมูลจากไฟล์ภาพสามมิติ

2.เทคนิคการโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมย่อย ประกอบกัน

alt

alt

alt 

youtube

15

1.การส่งถ่ายข้อมูลของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.การโปรแกรมคำสั่งด้วยการกำหนดพิกัดแบบเชิงขั้ว

alt 

alt 

alt 

youtube

16 1.ระบบเครือข่ายข้อมูลของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.การโปรแกรมคำสั่งโดยรวมทางเดินของมีดกัดเข้า ด้วยกัน

alt

 alt

alt

youtube

youtube