Skip to content

olearning.siam.edu

151-335 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 Print E-mail
(Read : 30330 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

คัปปลิง

- บทนา
- คัปปลิงแบบแข็งเกร็ง
- ข้อต่อแบบกากะบาด
- คัปปลิงชนิดอื่นๆ
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

alt

alt

alt

youtube

2

เฟืองตรง

- บทนา
- คาจากัดความ
- มาตรฐานการบอกขนาดของฟัน
- กฎการขับของเฟืองและการทางานของฟันเฟือง
- ระยะการขบแลอัตราส่วนการขบ
- การขัดกัน
- วิธีการตัดเฟือง
- ความเค้นในฟันของเฟืองตรง
- ความเค้นหนาแน่น
- แรงพลวัต
- ความคงทนของผิวหน้าฟันเฟืองตรง
- ฮันทิงทูธ
- วัสดุสาหรับเฟือง
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt 

 

 

 

 

3

เฟืองเฉียง

- บทนา
- ลักษณะทั่วไป
- สัดส่วนของฟัน
- แรงบนฟันเฟือง
- จานวนฟันสมมูล
- ความเค้นในฟันของเฟืองเฉียง
- ความคงทนของผิวหน้าฟันเฟืองเฉียง
- เฟืองก้างปลา
- เฟืองเฉียงไขว้
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt

 

 

 

 

 

4

 

เฟืองดอกจอก
- บทนา
- ลักษณะของเฟือดอกจอก
- ความแข็งแรงของฟันเฟือง
- จานวนฟันสมมูล
- แรงพลวัต
- ความคงทนของผิวหน้าฟันเฟืองดอกจอก
- การออกแบบเฟืองดอกจอกตามวิธีของสมาคมผู้ผลิตเฟือง
- เฟืองเดือยหมู
- เฟืองดอกจอกชนิดอื่น
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt

 

 

 

 

5

ชุดเฟืองหนอน

- บทนา
- ลักษณะทั่วไปของชุดเฟืองหนอน
- ความสัมพันธ์อื่นๆ
- พิตซ์มาตรฐาน
- ประสิทธิภาพของชุดเฟืองหนอน
- ขนาดเกลียวตัวหนอน
- ความแข็งแรงของเฟืองหนอน
- แรงพลวัต
- ความคงทนของผิวหน้าฟันเฟืองหนอน
- การระบายความร้อน

- ข้อคิดทั่วไปใน
การคานวณออกแบบ
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 alt

 

 

6

 

เจอร์นัลแบริ่งและ
การหล่อลื่น
- บทนา
- ชนิดของการหล่อลื่น
- ชนิดของเจอร์นัลแบริ่ง
- ความหนืด
- กฎของพีทรอฟ
- กลไกของการหล่อลื่น
- สมการของเรย์โนลด์
- แผนภูมิที่ใช้ออกแบบ
- อุณหภูมิของน้ามันหล่อลื่น
- ความหนาน้อยที่สุดของฟิล์มน้ามันในการใช้งาน
- อัตราส่วนเคลียรันซ์
- ขนาดของเจอร์นัลและความยาวแบริ่ง
- การออกแบบเจอร์นัลแบริ่งให้อานวยประโยชน์ที่สุด
- แบริ่งอัดน้ามัน
- วัสดุแบริ่ง
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt

 

 

 

7

Proposal Presentation 1

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

โรลลิ่งแบริ่ง

- บทนา
- ชนิดของแบริ่ง
- การใช้แบริ่งคู่
- การบรรจุลูกกลิ้ง
- มิติมาตรฐานของโรลลิ่งแบริ่ง
- ความเสียดทานของโรลลิ่งแบริ่ง
- อายุใช้งานของแบริ่ง
- การประเมินค่าอายุใช้งานและแรง
- แรงสมมูล
- ตัวประกอบใช้งาน
- อายุใช้งานโดยสังเขป
- การเลือกแบริ่งให้มีโอกาสอยู่รอดมากกว่า 90%
- การเลือกแบริ่งสาหรับรับแรงเปลี่ยนแปลง
- การหล่อลื่น
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt 

 

 

 

 

10

เบรกและคลัตช์

- บทนา
- Positive contact clutch
- คลัตช์แผ่น
- คลัตช์ลิ่ม
- คลัตช์ชนิดอื่นๆ
- เบรก
- ข้อคิดเกี่ยวกับพลังงานและกาลังงาน
- เบรกแผ่นคาด
- เบรกแผ่นคาดแบบ Differential
- เบรกก้ามปูชนิดสั้น
- เบรกก้ามปูชนิดยาวอยู่ด้านนอก
- เบรกก้ามปูชนิดยาวอยู่ด้านใน
- เบรกชนิดอื่นๆ
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt

 

 

11

การเชื่อมต่อ

- บทนา
- วิธีการเชื่อม
- ชนิดของรอยเชื่อม
- การให้ชื่อลวดเชื่อม
- รอยเชื่อมรับแรงมีสมมาตร
- การดัดในรอยเชื่อม
- การบิดในรอยเชื่อม
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

alt

 

 

 

12

สายพาน

- บทนา
- ชนิดและวัสดุสายพาน
- ลักษณะการขับด้วยสายพาน
- กลศาสตร์ของสายพานแบน
- การครีพและการสลิป
- ความเค้นในสายพาน
- ความกว้างและความยาวสายพานแบน
- ล้อสายพาน
- การทาให้เกิดแรงดึงชั้นต้นในสายพานแบน
- การคานวณหาขนาดของสายพานแบน

alt

 

 

 

 

13

สายพาน (ต่อ)

- สายพานลิ่ม
- ขนาดสายพานและล้อสายพานลิ่ม
- การทาให้เกิดแรงดึงชั้นต้นในสายพานลิ่ม
- การคานวณหาขนาดของสายพานลิ่ม
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

alt

 

 

 

14

โซ่

- บทนา
- การใช้งาน
- ชนิดของโซ่
- เฟืองโซ่
- การส่งกาลัง
- ความเค้นในโซ่
- โซ่มาตรฐาน
- การคานวณหาขนาดโซ่
- เอกสารอ่านประกอบ
- แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 

15 Presentation

 

 

 

16

สอบปลายภาค