Skip to content

olearning.siam.edu

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 Print E-mail
(Read : 7000 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อ.ฉัตรชัย เปล่งสะอาด

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

1. อธิบายเค้าโครงการสอน
2. แนะนาหนังสือและเอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียน
3. ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

alt

alt

alt

youtube

2

1. อธิบายความหมายของปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชา อุณหพลศาสตร์
2. อธิบายนิยามและแนวความคิดที่ใช้ในวิชาอุณหพลศาสตร์

alt 

 

 

 

3

1. คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์
2. การใช้ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์สาหรับสภาวะอิ่มตัว

 alt

 

 

 

4

1. การใช้ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์สาหรับสภาวะของผสม
2. การใช้ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์สาหรับสภาวะของเหลวอัดตัว
3. การใช้ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์สาหรับสภาวะไอร้อนยิ่งยวด

alt

 

 

5

1. สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ
2. ตัววัดความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมแก๊สอุดมคติ

alt 

 

 

6

1. รูปแบบต่างๆของพลังงานในทาง อุณหพลศาสตร์
2. รูปแบบของงานในกระบวนการต่างๆ

 alt

 

 

7

1. กฎข้อที่1 ของ อุณหพลศาสตร์สาหรับระบบปิด
2. ความร้อน ความร้อนจำเพาะ พลังงานภายใน เอนทาลปี ของ แก็สอุดมคติ

alt

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค

alt

 

9

1. งานของการไหล
2. กฎข้อที่1 ของ อุณหพลศาสตร์สาหรับระบบเปิด
3. กระบวนการสภาวะคงตัวและการไหลคงตัว
4. สภาวะการไหลใน นอสเซิลและ ดิฟฟิวเซอร์

alt

 

 

 

10

1. สภาวะการไหลใน กังหันและคอมเพรสเซอร์
2. กระบวนการธรอลทลิ่ง
3. สภาวะการไหลใน ห้องผสม

alt

 

 

11

1. สภาวะการไหลใน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2. สภาวะการไหลในท่อ
3. ระบวนการสภาวะไม่คงตัวและการไหลไม่คงตัว

alt

 

 

12

1. หลักการทางานและการหาประสิทธิภาพของกลจักรความร้อน
2. หลักการทางานและการหาประสิทธิภาพของเครื่องทาความเย็นและปั๊มความร้อน
3. กฎข้อที่2 ของ อุณหพลศาสตร์

alt 

 

 

 

13

1. คุณสมบัติของวัฏจักรคาร์โนต์
2. สเกลอุณหภูมิสัมบรูณ์
3. การหาประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนคาร์โนต์, เครื่องทาความเย็นคาร์โนต์ และปั๊มความร้อนคาร์โนต์

alt

 

 

 

14

1. อสมการของคลอเซียส
2. เอนโทรปี
3. หลักการเพิ่มขึ้นของ เอนโทรปี

alt 

 

 

 

 

15 1. แผนภาพคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเอนโทรปี
2. การเปลี่ยนแปลง เอนโทรปีของสารบริสุทธิ์
3. การเปลี่ยนแปลง เอนโทรปีของ แก๊สอุดมคติ

alt

 

 

16  ทบทวนความรู้ก่อนสอบและตอบข้อซักถามต่างๆเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

 

 

 

17 สอบปลายภาค