Skip to content

olearning.siam.edu

151-482 การควบคุมอัตโนมัติ Print E-mail
(Read : 8608 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.รท.ดร. สมญา ภูนะยา

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนะนำรายวิชาและแนะนำระบบควบคุมอัตโนมัติแบบต่างๆรวมทั้งข้อดีและข้อเสีย

alt

alt

alt

youtube

2

ส่วนประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติและประเภทของระบบควบคุมอัตโนมัติ

alt

 

 

 

3

ตัวแปรและพารามิเตอร์ในระบบพลศาสตร์ทางกล

alt

 

 

 

4

ตัวแปรและพารามิเตอร์ในระบบพลศาสตร์ทางไฟฟ้าและระบบอื่นๆ

alt

 

 

5

การแทนระบบทางกายภาพด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

alt

 

 

6

การแทนระบบทางกายภาพด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่1

alt

 

 

7

การแก้สม การดิฟ เฟอเรน เชียลเชิงเส้นของระบบควบคุมอัตโนมัติ

alt

 

 

 

 

8

ชนิดของการควบคุม, แบบของการควบคุม, และการทำงานในสภาวะปกติ

alt


9

ชนิดของการควบคุม, แบบของการควบคุม, และการทำงานในสภาวะปกติ (ต่อ)

 

 

 

 

10

การตอบสนองที่ขึ้นกับเวลา

 

 

 

11

การตอบสนองที่ขึ้นกับเวลา (ต่อ)

 

 

 

12

การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม

 

 

 

 

13

การตอบสนองต่อความถี่

 

 

 

 

14

การตอบสนองต่อความถี่ (ต่อ)

 

 

 

 

15 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

 

 

 

16

สอบปลายภาค