Skip to content

olearning.siam.edu

151-443 การปรับอากาศ Print E-mail
(Read : 4232 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

ความจำเป็นในการปรับอากาศ การระบายอากาศ

alt

alt

alt

youtube

2

คุณสมบัติพื้นฐานของส่วนผสมของอากาศและไอน้ำ

 

 

 

 

3

หลักการคำนวณภาระความร้อน

 

 

 

 

4

การออกแบบระบบปรับอากาศ

 

 

 

5

การเลือกอุปกรณ์ ปรับอากาศ

 

 

 

6

ระบบท่อน้าร้อนและท่อน้ำเย็น

 

 

 

7

การคำนวณหาปริมาณน้ำและอุณหภูมิในท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

ความร้อนจากแสงแดดและแหล่งกาเนิดความร้อนจากแหล่งอื่นๆ

 

 

 

 

10

 การคำนวณหาภาระการทำความเย็นภายใน

 

 

 

11

การคำนวณระบบท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น

 

 

 

12

การคำนวณระบบท่อลม

 

 

 

 

13

การคำนวณเกี่ยวกับปั้มน้ำและปั้มลม

 

 

 

 

14

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

15 การประยุกต์การปรับอากาศ