Skip to content

olearning.siam.edu

151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต Print E-mail
(Read : 17065 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

- ประวัติความเป็นมาของ CAD/CAM
- ระบบ CAD/CAM ในงานอุตสาหกรรม

alt

alt

alt

youtube

2

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

- จุดมุ่งหมายของการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ
- กระบวนการออกแบบด้วย Computer Aide Design (CAD)

alt

alt

alt 

youtube

3

ฮาด์แวร์สาหรับคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต

- ฮาดแวร์ที่จาเป็นต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต
- ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

alt

alt

alt

youtube

youtube

youtube

4

โปรแกรมและฐานข้อมูลสาหรับคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต

- การแปลงสภาพของรูปในลักษณะ 2 มิติ
- การแปลงสภาพของรูปในลักษณะ 3 มิติ
- มาตรฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูล

alt

alt

alt

 

youtube

5

เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติ

- การสร้างภาพสามมิติแบบ Wire frame Modeling
- การสร้างภาพสามมิติแบบ Surface Modeling
- การสร้างภาพสามมิติแบบ Solid Modeling

alt

alt

alt

 

youtube

6

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- หลักการของ Finite Element Analysis (FAE)
- ขั้นตอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง FAE

alt

alt

alt

 

youtube

7

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมคาสั่งเชิงตัวเลข
วิธีการเขียนโปรแกรมสั่งงาน

alt

alt

alt

 youtube

 8

 

9

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Automatically Programmed Tools(A.P.T)
- ชุดคาสั่งการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด
- คาสั่งการแปลงรูปทรงเรขาคณิตเป็นคาสั่งเฉพาะของเครื่อง
- การสร้างโปรแกรม APT
- ขั้นตอนการแปลงข้อมูล APT

alt


alt

 alt

youtube

youtube

10

เทคโนโลยีผลิตต้นแบบอย่างรวดเร็ว

- หลักการทางานของเครื่อง Rapid Prototyping
- เทคนิคการสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว

alt

alt 

alt

youtube

youtube

11

ระบบการสื่อสารข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรม

- องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
- การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

alt

alt

alt 

youtube

youtube

12

คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- การใช้เทคโนโลยีหัววัดช่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

alt

alt

alt

youtube
13

คอมพิวเตอร์ร่วมผลิต

- วัตถุประสงค์ในการนาคอมพิวเตอร์มาร่วมผลิต
- ประโยชน์ในการนาคอมพิวเตอร์มาร่วมผลิต

 alt

alt

alt

youtube

youtube

14

การใช้โปรแกรม Hyper Mill ทาโปรแกรมคาสั่ง APTสาหรับงานกัด

alt 

alt

 alt

youtube

15

การใช้โปรแกรม Alpha CAM ทาโปรแกรมคาสั่ง APTสาหรับงานกลึง

alt 

alt

alt

youtube

16 การใช้โปรแกรม Hyper Mill ทาโปรแกรมคาสั่ง APT สาหรับงานกัดกับเครื่องกัด CNC MAHO MH500W

alt

alt

alt

youtube