Skip to content

olearning.siam.edu

151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 Print E-mail
(Read : 3466 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์,อ.ปรีดา ศรเจริญ ,อ.ศักดิ์ชาย เลิศสาระ
อ.ธีรวัส พัชรารินทร์, อ.ประเสริฐ อินประเสริฐ , อ.ศุขนที คงตัน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- แนะนำตัวแก่นักศึกษา
-ชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติงาน,การแต่งกาย,การเข้าเรียน,มารยาทในการเรียน,การตรงต่อเวลา
- การวัดผลการเรียนและแบ่งกลุ่มนักศึกษา

alt

alt

alt

youtube

2

กลุ่มที่1 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบ

 

 

 

 

3

 ทำการทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบ

 

 

 

 

4

กลุ่มที่2 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลองการสั่นสะเทือนทางกล

 

 

 

5

ทำการทดลองการสั่นสะเทือนทางกล

 

 

 

6

กลุ่มที่3 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลองการสมดุลทางสถิตและทางพลวัต

 

 

 

7

ทำการทดลองการสมดุลทางสถิตและทางพลวัต

 

 

 

 

8 กลุ่มที่4 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง การขับอุปกรณ์ out put ด้วยไดเวอร์ต่างๆ
การแปลงสัญญาณ D / A , A / D9

ทำการทดลองการขับอุปกรณ์ out put ด้วยไดเวอร์ต่างๆ การแปลงสัญญาณ D / A , A / D

 

 

 

 

10

กลุ่มที่5 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง ทฤษฎีระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการใช้โปรแกรม Visual Nastran Desktop วิเคราะห์หาความเค้นของโครงสร้าง

 

 

 

11

ทำการทดลอง ใช้โปรแกรม Visual Nastran Desktop วิเคราะห์หาความเค้นในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 

 

 

12

กลุ่มที่6 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก

 

 

 

 

13

ทำการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก

 

 

 

 

14

นำเสนอรายงาน

 

 

 

 

15 นำเสนอรายงาน