Skip to content

olearning.siam.edu

151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 Print E-mail
(Read : 4570 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน อ.ปรีดา ศรเจริญ , อ.ศุขนที คงตัน ,อ.ศักดิ์ชาย เลิศสาระ
อ.ธีรวัส พัชรารินทร์, อ.นัฐพล ปานพรหมมินทร์ อ.วิโรจน์ สาชาติ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- แนะนำตัวแก่นักศึกษา
-แนะระเบียบในการปฏิบัติงาน
- การวัดผลการเรียนและแบ่งกลุ่มนักศึกษา

alt

alt

alt

youtube

2

กลุ่มที่1 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง
การทดลองความดันของของไหล

 

 

 

 

3

ทำการทดลอง
การทดลองความดันของของไหล

 

 

 

 

4

กลุ่มที่2 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง –การทดสอบค่าความเค้นแรงดึงของวัสดุ
การทดสอบค่าความทนแรงบิดของวัสดุ

 

 

 

5

ทำการทดลอง
การทดสอบค่าความเค้นแรงดึงของวัสดุ
การทดสอบค่าความทนแรงบิดของวัสดุ

 

 

 

6

กลุ่มที่3 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง Strain gauge

 

 

 

7

ทำการทดลอง Strain gauge

 

 

 

 

8 กลุ่มที่4 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง การทดสอบความแข็งของผิววัสดุ9

ทำการทดลอง การทดสอบความแข็งของผิววัสดุ

 

 

 

 

10

กลุ่มที่5 อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง การทดสอบแรงกระแทกของวัสดุ

 

 

 

11

ทำการทดลอง การทดสอบแรงกระแทกของวัสดุ

 

 

 

12

กลุ่มที่ 6อธิบายทฤษฎีและวิธีการทดลอง การทดสอบทางโลหะวิทยา

 

 

 

 

13

ทำการทดลอง การทดสอบทางโลหะวิทยา

 

 

 

 

14

นำเสนอรายงาน

 

 

 

 

15 นำเสนอรายงาน